ทสภ.ปลูกป่า

ทอท.จัดโครงการ “ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน”

             นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ร่วมกับนางสาวพิชาจรัส เพ่งพินิจผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายเลขานุการบริษัท) 10 สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ พร้อมคณะผู้บริหารและพนักงาน ทอท. คณะอาจารย์และนักเรียนจิตอาสาในพื้นที่โรงเรียนใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวนกว่า 500 คนร่วมกันปลูกกล้าไม้ จำนวน9,999 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ

             นางสาวพิชาจรัส เพ่งพินิจผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายเลขานุการบริษัท) 10 สายงานกฎหมายและเลขานุการบริษัท กล่าวว่า ทอท.ได้จัดโครงการ “ทอท.จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” เป็นโครงการต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบัน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกในการทำประโยชน์เพื่อสังคม และส่งเสริมพนักงานให้มีส่วนร่วมในการฟื้นฟูรักษาสิ่งแวดล้อม โดยในปีนี้ ทอท.ได้รับเกียรติจากนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ (ด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ ตลอดจนมีผู้บริหารและพนักงาน ทอท. คณะอาจารย์และนักเรียนจิตอาสาในพื้นที่โรงเรียนใกล้เคียงสำนักงานใหญ่ ทอท. ท่าอากาศยานดอนเมือง และท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จำนวนกว่า 500 คน ได้แก่ โรงเรียนฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพฯ โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ และโรงเรียนวัดสลุด จ.สมุทรปราการ ร่วมกันปลูกกล้าไม้ จำนวน 9,999 ต้น ณ ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทัพบก (บางปู) จ.สมุทรปราการ ซึ่ง ทอท.จะมอบต้นไม้ที่ร่วมกันปลูกแล้วตามโครงการฯ ให้กับจังหวัดสมุทรปราการดูแล เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาระบบนิเวศน์ต่อไป   สำหรับโครงการ “จิตอาสาพิทักษ์ป่าชายเลน” มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าชายเลน พัฒนาให้มีสภาพ ที่สมบูรณ์ลดการกัดเซาะชายฝั่ง รวมถึงรักษาสมดุลของระบบนิเวศน์ให้เป็นที่อยู่อาศัยและแหล่งอนุบาลของสัตว์น้ำ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงท่าอากาศยานอีกด้วย ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 4 ปี ได้มีการปลูกต้นแสมขาว และต้นลำพู เป็นจำนวนกว่า 39,996 ต้น โดยมีการประเมินผล และติดตามการยืนต้นของกล้าไม้ที่ได้ปลูก คิดเป็นร้อยละ 80 ของการอยู่รอดและการเจริญเติบโตของต้นกล้า 

 

Visitors: 76,889