เริ่มแจกใบเตือนแม่ค้าตลาดหนามแดง

ตำรวจ ทหาร แขวงการทาง อบต.เทพารักษ์ ผนึกกำลังจัดระเบียบแม่ค้า

          องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ร่วมมือกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจ เจ้าหน้าที่ทหาร เจ้าหน้าที่แขวงการทาง ในการแก้ไขปัญหาพ่อค้าแม่ค้านำสิ่งของมาวางขายริมถนนและทางเท้า รวมทั้งมีประชาชนนำรถมาจอด ซ้อนคันเพื่อซื้อสินค้า ทำให้การจราจรติดขัด โดยแจกใบเตือนให้พ่อค้าแม่ค้าทราบ ก่อน จับจริง ปรับจริง

                        จากกรณีที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ได้รับเรื่องร้องเรียน จากประชาชน ผู้ได้รับความเดือดร้อน จากปัญหาการตั้งวางขายสินค้าของพ่อค้าแม่ค้า ที่ทำให้การสัญจรแคบลง โดยเฉพาะบริเวณ ตลาดหนามแดง  ประชาชนต้องลงมาเดินบนผิวการจราจร ทำให้เสี่ยงต่ออันตรายจากรถที่สัญจรไปมา ทำให้การจราจรติดขัดอย่างมาก

            ต่อมานายสำเริง จิตต์อาจหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทพารักษ์ ได้ประชุมวางแนวทาง การแก้ปัญหาดังกล่าว ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.สำโรงเหนือ เจ้าหน้าที่แขวงการทาง เจ้าหน้าที่ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อบต.เทพารักษ์ จากนั้นได้ลงพื้นที่ตลาดหนามแดง ต.เทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พร้อมแจกใบเตือนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กรณีจอดรถในเวลาเร่งด่วน และแจกใบเตือนพ่อค้าแม่ค้า ที่นำสินค้ามาวางบนทางเท้า

          โดยใบเตือนมีใจความว่า " ตามที่ท่านได้กระทำการ ติดตั้ง แขวน วาง หรือกองสิ่งใดในเขตทางหลวง ในลักษณะที่เป็นการกีดขวาง หรืออาจเป็นอันตรายแก่ยานพาหนะ หรือในลักษณะที่ทำให้เกิดความเสียหายแก่งานทาง หรือความไม่สะดวกแก่งานทางและก่อให้เกิดความไม่สะดวกแก่ผู้ใช้ทางฯ ซึ่งเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย ตามมาตรา 38 วรรค 1 แห่งพระราชบัญญัติทางหลวง พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติทางหลวง(ฉบับที่2) พ.ศ. 2549 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน หกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และขอให้ท่านหยุดการกระทำดังกล่าวพร้อมกับทำการรื้อถอน / ทำลาย หรือขนย้าย สิ่งที่ท่านได้ดำเนินการรออกไปให้หมดสิ้น ภายใน 7 วันนับตั้งแต่ที่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ มิฉะนั้น กรมทางหลวงจะดำเนินการทางอาญาต่อไป โดยการจับกุมดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป " ลงชื่อนายวิวัฒน์ วรรณโกษิตย์ หัวหน้าหมวดทางหลวงศรีนครินทร์

           

Visitors: 45,652