มหาวิทยาลัยชินวัตรจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ

อีกหนึ่งความสำเร็จของมหาวิทยาลัยชินวัตร

รศ.ดร.บุญสม เลิศหิรัญวงศ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยชินวัตร พร้อมด้วยคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีลงนามในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้รับทุนสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา โดยมีสถาบันการศึกษาที่สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 15 สถาบัน และผ่านการคัดเลือกสถาบันอุดมศึกษาที่มีศักยภาพและความพร้อมในการจัดตั้งหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจ จำนวน สถาบัน ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์วิจิตร ศรีสอ้าน ชั้น อาคารอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เมื่อเร็วๆ นี้

Visitors: 76,163