เทศบาลตำบลบางปูนำจิตอาสาร่วมกำจัดขยะ

นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดโครงการนวัตกรรมใหม่ในการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พร้อมทั้งมีการทำข้อตกลง MOU  รวม 13 หน่วยงานในการร่วมมือกันปลูกจิตสำนึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับประชาชน กำหนดมาตรการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชทางน้ำ ติดตาม ควบคุมให้เกิดเครือข่ายในการดูแลป้องกันร่วมกัน เป็นการร่วมกันพัฒนาในการกำจัดผักตบชวาทำให้ประหยัดงบประมาณของทางราชการตามแนวทางการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมี นายธีรพล ชุนเจริญ นายกเทศมนตรีตำบลบางปู  นายฐากูร ชวนะพงศ์ นายอำเภอเมืองสมุทรปราการ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสา ในพื้นที่เข้าร่วมโครงการกว่า  1,200 คน

Visitors: 76,096