โรงไฟฟ้าประชุมรับฟังความคิดเห็นปชช.

กฟผ. พร้อมจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการ FSRU เริ่มวันแรก 16 ส.ค. นี้

            กฟผ. และบริษัทที่ปรึกษา กำหนดจัดประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการ FSRU ตั้งแต่วันที่ 16 ส.ค. 2561 เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการกำหนดมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมาตรการติดตามตรวจสอบในร่างรายงาน EIA ให้ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวลของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ จ.ชลบุรี              จ.ฉะเชิงเทรา จ.สมุทรสาคร ให้มากที่สุด ว่าที่ พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. และบริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด บริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (Floating Storage and Regasification Unit : FSRU) ซึ่งประกอบด้วย 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน 2) โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และ 3) โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ได้จัดประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และผู้มีส่วนได้เสียในพื้นที่ ครั้งที่ 1 เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อขอบเขตการศึกษา ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดชลบุรี และจังหวัดฉะเชิงเทราไปแล้วในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2560 – พฤษภาคม 2561 ขณะนี้ กฟผ. ได้กำหนดจัดประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย ครั้งที่ 2 สำหรับประชาชนในพื้นที่แนวทางเลือกที่มีความเหมาะสม และระยะประชิดของโครงการ ในระหว่างเดือนสิงหาคม – กันยายน 2561 ครอบคลุมพื้นที่ศึกษาในจังหวัดสมุทรปราการ  จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสมุทรสาคร โดยเวทีแรกจะเริ่มในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 เวลา 8.30-12.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และเวลา 13.30-17.00 น. ณ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ส่วนเวทีในระดับจังหวัดมีกำหนดจัด ดังนี้ เวทีจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 3 กันยายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. และวันที่ 13 กันยายน 2561 เวลา 8.30-14.45 น. ณ ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เวทีจังหวัดชลบุรี วันที่ 4 กันยายน 2561 เวลา 8.30–17.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดชลบุรี และเวทีจังหวัดฉะเชิงเทรา วันที่ 7 กันยายน 2561 เวลา 8.30-12.00 น. และวันที่ 10 กันยายน 2561 เวลา 8.30-14.45 น. ณ ศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา และวันที่ 24 กันยายน 2561 เวลา 08.30-17.00 น. ณ สมาคมการประมงสมุทรสาคร

            สำหรับ การประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 นี้ จะนำผลการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและข้อห่วงกังวลของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียในบริเวณพื้นที่โครงการ หัวหน้าหน่วยงานราชการ ผู้แทนบริษัทเอกชน ผู้แทนสถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน ประชาชน และสื่อมวลชน ที่ได้รับจากการประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1 มานำเสนอพร้อมร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ และเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็น ตามหลักความโปร่งใสและหลักการมีส่วนร่วมที่ กฟผ. ยึดถือและนำมาปฏิบัติ เพื่อให้ครอบคลุมทุกข้อห่วงกังวลของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มของโครงการมากที่สุด

            ทั้งนี้ พื้นที่ศึกษาโครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบ ลอยน้ำ (FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน และโครงการท่าเทียบเรือ FSRU ที่มีความเป็นไปได้และเหมาะสมมากที่สุด ตั้งอยู่ในทะเลฝั่งอ่าวไทยตอนบน โดยห่างจากชายฝั่งจังหวัดสมุทรปราการ ประมาณ 20 กิโลเมตร ห่างจากชายฝั่งจังหวัดชลบุรี ประมาณ 14 กิโลเมตร และห่างจากชายฝั่งจังหวัดฉะเชิงเทรา ประมาณ 17 กิโลเมตร และจะมีโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติฯ เชื่อมต่อจากสถานี FSRU และท่าเทียบเรือไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ ซึ่งพื้นที่ศึกษาโครงการอยู่ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ โดยแบ่งออกเป็น การวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนในทะเล ระยะทาง ประมาณ 20 กิโลเมตร มาขึ้นฝั่งบริเวณคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ ตำบลบางปู อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ และการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ส่วนบนบก จากจุดขึ้นท่อบริเวณคลองระบายน้ำสุวรรณภูมิ (ฝั่งทิศตะวันตก) ต่อไปยังพื้นที่ใต้เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้าของ กฟผ. ประกอบด้วย ใต้เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ บางปะกง-บางพลี มาถึงใต้เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ บางพลี-เทพารักษ์ และใต้เขตระบบโครงข่ายไฟฟ้า 230 กิโลโวลต์ เทพารักษ์-พระนครใต้ ถึงโรงไฟฟ้าพระนครใต้ รวมระยะทางประมาณ 38 กิโลเมตร

            โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) บริเวณพื้นที่อ่าวไทยตอนบน โครงการท่าเทียบเรือ FSRU และโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU เป็นโครงการเตรียมความพร้อมในการจัดหาเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า เพื่อเสริมความมั่นคงในการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าของประเทศที่เพิ่มขึ้นในอนาคต และรองรับการนำเข้าเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) เสริมความมั่นคงในการจัดหาก๊าซธรรมชาติให้กับประเทศในระยะยาว   ซึ่งเป็นไปตามมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กพช.) เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559 มอบหมายให้ กฟผ. เป็นผู้ดำเนินโครงการดังกล่าว ในพื้นที่อ่าวไทยตอนบนเป็นแห่งแรกของประเทศไทย สำหรับรองรับการจัดหาและนำเข้า LNG  ในปริมาณ 5 ล้านตันต่อปี เพื่อจัดส่งให้กับโรงไฟฟ้าพระนครใต้ จังหวัดสมุทรปราการ และโรงไฟฟ้าพระนครเหนือ จังหวัดนนทบุรี รวมทั้งจัดส่งเข้าสู่โครงข่ายระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติในปัจจุบัน ทั้งนี้ ภายหลังจากการประชุมและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 แล้วเสร็จ กฟผ. จะนำเอาข้อเสนอแนะของประชาชนจากการประชุมมาจัดทำเป็นรายงานฉบับสมบูรณ์ และนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาเห็นชอบภายในปี 2562 จากนั้นจึงจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างและทดสอบระบบในระหว่างปี 2563-2566 ตามแผนมีกำหนดแล้วเสร็จสามารถส่งก๊าซธรรมชาติได้ในปี 2567

Visitors: 77,957