สหกรณ์เมืองปากน้ำเจ๋งยกระดับเกษตรกร

สหกรณ์ปากน้ำยกระดับเกษตรกรอบรมสมาร์ทฟาร์มเมอร์

               เมื่อเวลา10.00 น.วันที่ 16 ส.ค.61 นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิด โครงการพัฒนาเกษตรกรสู่เกษตรกรปราดเปรื่อง หรือ Smart Farmer  โดยมี นายเพี้ยน เกตุศรี ผอ.กลุ่มจัดตั้งและส่งเสริมสหกรณ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีนายชลอ    อ่ำเย  ประธานกรรมการ สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด ร่วมเป็นเกียติ ที่ ห้องประชุมสำนักงานสหกรณ์ การเกษตรบางบ่อ   นายนรินทร์  ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ  กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดนโยบายการพัฒนาเกษตรกร ให้เป็น สมาร์ทฟาร์มเมอร์ เพื่อให้เกษตรกรไทยมีความพร้อม มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพ ด้านการเกษตร ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตและลักษณะการประกอบการของแต่ละบุคคล มีการให้ความสำคัญในการใช้องค์ความรู้และข้อมูลในการตัดสินใจ มีการนำเทคโนโลยีภูมิปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนา วิชาชีพ เพื่อให้เกษตรกรสมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้น และพร้อมที่จะพัฒนาให้มีคุณสมบัติ ของเกษตรกรปราดเปรื่องหรือสมาร์ทฟาร์มเมอร์ สำหรับผู้ที่เข้าอบรมนั้น ประกอบด้วย ประธานกลุ่มเลขานุการกลุ่ม และสมาชิกสหกรณ์ที่มีคุณสมบัติพร้อมที่จะพัฒนาเป็นต้นแบบเกษตรกรปราดเปรื่องจำนวน 70 คน ซึ่งมีรายได้ ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาท ต่อครัวเรือนต่อปี  หลักสูตรที่จะให้ความรู้ ในครั้งนี้ คือหัวข้อวิชาความรู้เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม ความรู้เกี่ยวกับแผนการตลาดความ รู้เกี่ยวกับสภาวะการเป็นผู้นำและความรับผิดชอบเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการอบรมจะคัดเลือกเกษตรกรตัวอย่างจำนวน 5 คน ไปอบรมเพิ่มเติมต่อที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสองสลิง อ.แกลง จ.ระยอง

Visitors: 76,163