ปลัดสำนักนายกฯติดตามโครงการจิตอาสาที่บางน้ำผึ้ง

ปลัดสำนักนายกฯติดตามโครงการจิตอาสาที่บางน้ำผึ้ง

        ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการจัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง ที่จังหวัดสมุทรปราการ

          นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี นำคณะเจ้าหน้าที่สำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามการจัดทำโครงการจิตอาสาเพื่อการพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งความพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสำเนาว์ รัศมิทัต นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง สมาชิกสภา อบต. คณะผู้บริหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ประธานกลุ่มชุมชนบางน้ำผึ้ง และคณะฯ ให้การต้อนรับ

          จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง นำคณะฯ ดูงานโครงการคัดแยกขยะ น้ำหมัก / ปุ๋ยชีวภาพ โรงผลิตปุ๋ยหมักและก๊าชชีวภาพเพื่อลดปริมาณขยะในตำบลบางน้ำผึ้ง และเทน้ำจุลลิทรีย์ลงลำน้ำ ซึ่งตำบลบางน้ำผึ้ง อยู่ใน อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสวนผลไม้ ที่มีชื่อเสียง อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้ และกล้วยหอม อยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา มีเนื้อที่ประมาณ 1,938 ไร่ รูปร่างคล้ายกระเพาะหมูหรือแอกวัว หรือเรียกว่า คุ้งกระเพาะหมู หรือคุ้งบางกะเจ้า มีแหล่งท่องเที่ยวเพื่อชม หิ่งห้อย และมี ตลาดน้ำบางน้ำผึ้งจะเปิดเฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์

          ตลาดน้ำบางน้ำผึ้ง ที่นี่ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่เกิดขึ้นจากการร่วมมือของชาวบ้านกับผู้นำท้องถิ่น และ อบต.บางน้ำผึ้ง เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ชาวบ้านมีรายได้จากการนำผลผลิตในท้องถิ่น มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้และอาชีพภายในชุมชน นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตริมน้ำ จากลำคลองต่าง ๆ สู่แม่น้ำเจ้าพระยา ถือเป็นจุดท่องเที่ยวที่สำคัญของสมุทรปราการ

          ด้าน นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงโครงการจิตอาสาเพื่อพัฒนาลำน้ำกับชีวิต บนวิถีแห่งการพอเพียง เพื่อประโยชน์และความสุขของประชาชน ชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ ว่า ได้เยี่ยมชมการทำปุ๋ย การบำบัดน้ำเสีย และการผลิตก๊าซชีวภาพของคนในชุมชน เป็นการลดรายจ่ายให้กับคนในชุมชน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรซึ่งการดำเนินการดังกล่าวเป็นการร่วมมือของพี่น้องในชุมชนที่ร่วมกันฟื้นฟูพัฒนาแหล่งน้ำ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่มีเป้าหมายให้ดำเนินโครงการอย่างระยะยาวเพื่อการพัฒนาลำน้ำอย่างยั่งยืนและสร้างความสุขให้คนในชุมชนตลอดไป

Visitors: 76,094