กฟผ.สอบถามความคิดเห็นประชาชน

กฟผ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นปชช.เรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กฟผ.ร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาฯ  จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิด เห็นของประชาชน ในเวทีระดับ จังหวัดสมุทรปราการ ณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครสมุทรปราการ

            กฟผ.ร่วมกับบริษัทอีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัดบริษัทที่ปรึกษาการจัดทำ รายงาน EIA ของโครงการ FSRU   จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิด เห็นของประชาชนครั้งที่2 โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติในเวทีระดับ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำเสนอ ผลการศึกษาการประเมินผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผล กระทบร่างมาตรการติดตามตรวจ สอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของ โครงการฯตลอดจนรับฟังความคิด เห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์  ต่อโครงการฯให้ครอบคลุมทุก ประเด็นข้อห่วงกังวล ส่งผลกระทบ ต่อประชาชนให้น้อยที่สุด

            นายกมล เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการ จังหวัดสมุทรปราการเป็นประธาน เปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 ใน การศึกษาและจัดทำรายงานการ ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม(EIA)โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก สถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซ ธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซ แบบลอยน้ำ(FSRU)ไปยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้ของ กฟผ. ในเวทีระดับ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี ว่าที่  พ.ต.อนุชาต ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ผู้ช่วยผู้ว่าการชุมชนสัมพันธ์และสิ่งแวดล้อมโครงการ กฟผ. นายสมคิด เจริญวรรณ์ หัวหน้าโครงการฯ บริษัท อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด บริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาและจัดทำ รายงาน EIA นำเสนอข้อมูลผลการ ศึกษาการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงร่างมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ และร่างมาตร การติดตามตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อมของโครงการซึ่งมีผู้แทนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่ง  ประเทศไทย(กฟผ.) หน่วยงาน ราชการส่วนกลาง ราชการส่วน   ภูมิภาค ระดับจังหวัด  ระดับท้องถิ่น  สถาบันการศึกษา     องค์กรพัฒนา เอกชน  สื่อมวลชน และ ประชาชน           การจัดประชุมชี้แจงและรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 จัดขึ้นในครั้งนี้ โดยมี วัตถุประสงค์ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาการประ เมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผล กระทบสิ่งแวดล้อมและร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวด ล้อมโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ของ โครงการ FSRU ที่ได้นำข้อ ห่วงกังวลจากการประชุม และรับฟัง ความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 1  มาดำเนินการศึกษาและกำหนดร่าง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระ ทบสิ่งแวดล้อม ตลอดจนเพื่อให้ผู้มี ส่วนได้เสียทุกกลุ่มได้ร่วมแสดง ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่ม เติม ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ ปรับปรุงผลการศึกษา  ตลอดจนร่าง มาตรการป้องกันแก้ไขและติดตาม ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการให้ครอบคลุมทุกประเด็น ข้อห่วงกังวลและส่งผลกระทบต่อ ประชาชนน้อยที่สุด ก่อนนำเสนอ ต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม(สผ) เพื่อพิจารณาตามลำดับขั้น ตอน ต่อไป       โดยโครงการ FSRU ประกอบด้วย 3     โครงการ  ได้แก่    (1)โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติจากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ (FSRU) พื้นที่ อ่าวไทยตอนบน(2)โครงการท่า เทียบเรือFSRU และ (3) โครงการ ท่อส่งก๊าซธรรมชาติจาก FSRU ไป ยังโรงไฟฟ้าพระนครใต้      

Visitors: 76,055