Cooแพร่รับมอบนโยบาย โครงการส่งเสริม การปลูกข้าวโพด

Cooแพร่รับมอบนโยบาย โครงการส่งเสริม การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนา 2 ล้านไร่

         นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ และการแก้ไขปัญหาราคาเกษตรจังหวัดแพร่ ประกอบด้วย ชลประทานจังหวัด สหกรณ์จังหวัด เกษตรและสหกรณ์จังหวัด และพัฒนาที่ดินจังหวัด รับมอบนโยบายการขับเคลื่อนโครงการ ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูการทำนาปี 2561/62 เป้าหมาย 2 ล้านไร่ พื้นที่ 33 จังหวัดตามนโยบาย ตลาดนำการผลิตของ นายกฤษฏา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ให้นโยบายในการประชุมชี้แจงโครงการ การปลูกพืชหลังนาสร้างราบได้ให้สหกรณ์ผ่านสหกรณ์ที่อาคารอิมแพ็คฟอรั่ม เมืองทองธานี ด้วยการสร้างความร่วมมือกับภาคเอกชน รับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากเกษตรกรทุกราย ที่เข้าร่วมโครงการ โดยกำหนดมาตรการแรงจูงใจ ได้แก่สินเชื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิต ไร่ละ 2,000 บาทไม่เกิน 15 ไร่ ดอกเบี้ย 0.01%  รับซื้อจากภาคเอกชนทุกเมล็ด ประกันความเสี่ยงกับเกษตรกร เมื่อประสบภัยพิบัติไร่ละ 1,500 บาท ซึ่งในวันจันทร์ที่ 10 กันยายน 2561 ได้กำหนดประชุมคณะกรรมการ Coo และ OT จังหวัดแพร่ เพื่อร่วมกันกำหนดพื้นที่เป้าหมาย และจำนวนเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการบันทึกในระบบข้อมูล ส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ภายในเดือนกันยายน 2661 ซึ่งคาดว่าเกษตรกรจะมีรายได้มากกว่าการปลูกข้าวนาปรังไร่ละไม่ต่ำกว่า 3,000 บาทโดยจะเริ่มดำเนินการเพาะปลูกข้าวโพดในเดือนพฤศจิกายน 2561

Visitors: 76,056