เกษตรปากน้ำแถลงข่าว

เกษตร จ.สมุทรปราการจัดงานแถลงข่าวโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร

 นางศิวพร  ฉั่วสวัสดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานแถลงข่าวโครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารในงานส่งเสริมการเกษตร ที่ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ พร้อมด้วย นายดนัย ปัญจพิทยากุล เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพร พรหมสุวรรณ ผอ.โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชลหารพิจิตร ประมงจังหวัดสมุทรปราการ และเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมแถลงข่าว โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรและสื่อมวลชนร่วมงาน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเพิ่มโอกาสในการเข้าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางด้านการเกษตรที่ถูกต้อง ทั่วถึงและรวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย เป้าหมายและวิธีการดำเนินงาน โดยมีการจัดนิทรรศการครบรอบ 50 ปี ของกรมส่งเสริมการเกษตร รวมถึงผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ตลอดจนเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของกรมส่งเสริมการเกษตรให้เกษตรกร สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ได้ทราบอย่างทั่วถึง ซึ่งจังหวัดสมุทรปราการเป็นจังหวัดที่มีการทำการเกษตรมาอย่างยาวนาน ด้วยภูมิประเทศที่เอื้ออำนวยต่อการเพาะปลูก เพาะเลี้ยงสัตว์ และทำการประมง ถึงแม้ว่าปัจจุบันนี้ ความเจริญจะแผ่ขยายเข้ามาทั้งการขยายตัวของเมืองและอุตสาหกรรม ทำให้พื้นที่การเกษตรลดลง แต่ก็ยังมีเกษตรกรที่ยังคงทำอาชีพด้านการเกษตรอยู่ จากการปรับปรุงข้อมูลทะเบียนเกษตรกร ปี 2561 พบว่า มีเกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการประมาณ 10,000 ครัวเรือน และในจำนวนนี้มีเกษตรกรที่มีความรู้ความสามารถ ได้รับการยกย่องเป็นปราชญ์เกษตรกร เป็นที่ยอมรับจากหน่วยงานและประชาชนทั่วไป ทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ รวมถึงชาวต่างชาติ เข้ามาศึกษาดูงานกันเป็นประจำด้วย ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปีที่ผ่านมา การทำการเกษตรของจังหวัดสมุทรปราการได้ผ่านงานนโยบายต่างๆ เพื่อยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้อยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน จนกระทั่งถึงปัจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขับเคลื่อนนโยบายสำคัญ 15 นโยบาย อาทิ ส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ,ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.)  ,พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer  เป็นต้น โดยมีการพัฒนาและส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เช่น เลี้ยงปลาดุก ปลาหมอ เลี้ยงกบ การส่งเสริมผลผลิตในพื้นที่เกษตรแปลงใหญ่ ที่มีชื่อเสียง อาทิ มะม่วงน้ำดอกไม้ ปลาสลิด หอยแครง กุ้ง ปลา ผักกระเฉด  เป็นต้น

 

 

Visitors: 75,802