กฟผ.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

กฟผ.ประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่ 2

อีอาร์เอ็ม-สยาม จำกัด บริษัทที่ปรึกษาการจัดทำรายงาน EIA ของโครงการ FSRU ร่วมกับ กฟผ.จัดประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ครั้งที่ 2 โครงการ FSRU ในเวทีระดับจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาการประเมินผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ ร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อประโยชน์ต่อโครงการ ให้ครอบคลุมทุกประเด็นข้อห่วงกังวล และส่งผลทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุดณ อาคารเอนกประสงค์ เทศบาลนครสมุทรปราการ

          นายกมล เชียงวงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงและรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่ 2 ในการศึกษาจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)  โครงการสถานีเก็บรักษาและแปรสภาพก๊าซธรรมชาติ จากของเหลวเป็นก๊าซแบบลอยน้ำ(FSRU) พื้นที่อ่าวไทยตอนบน และโครงการท่าเรือ FSRU ของกฟผ.ในเวทีระดับจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีบริษัทอีอาร์เอ็ม สยาม จำกัด บริษัทที่ปรึกษาในการศึกษาและจัดทำรายงานEIA นำเสนอข้อมูลผลการศึกษาการประเมินผลกรัทบสิ่งแวดล้อม รวมถึงร่างมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ และร่างมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการ ซึ่งมีผู้แทนของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.)หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด ระดับท้องถิ่น สถาบันการศึกษา องค์เอกชน องค์การพัฒนาเอกชน สื่อมวลชนและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

Visitors: 75,802