อบต.บางเพรียงอบรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต

อบต.บางเพรียงอบรมเครือข่ายป้องกันการทุจริต

            เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่14 ก.ย.61  นายเอก โสภิษฐานนท์  นายอำเภอบางบ่อ เป็นประธานเปิดการโครงการพัฒนาเครือข่ายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและความซื่อตรงในตำบลบางเพรียง ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีนายพิชิต  ผ่องโสภา รองปลัด อบต.บางเพรียง เป็นผู้กล่าวรายงาน มี นายสมพร  พิจิตร  ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่ นายก อบต.บางเพรียง  พ.ต.อ.สรวิศ สุขแพทย์ ผกก.สภ.บางบ่อ  พ.ต.อ.พีระศักดิ์  รอดบน ผกก.สภ.คลองด่าน  ร่วมเป็นเกียติ  มีข้าราชการตำรวจ จาก สภ.บางบ่อ สภ.คลองด่าน ผู้บริหารและเจ้าหน้าทื่ อบต.บางเพรียง   สาธารณสุข  โรงพยาบาล โรงเรียน กำนันผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำชุมชน บริษัทเอกชน จำนวน 100 คน เข้าร่วมการอบรม ที่ ห้องประชุม อบตบางเพรียง จ.สมุทรปราการ

             นายเอก โสภิษฐานนท์  นายอำเภอบางบ่อ กล่าวว่า ตามคำสั่งคณะรักษาความปลอดภัยแห่งชาติที่ 26/2557 ลงวันที่ 18 มิ.ย.57  เรื่องมาตรการการป้องกันและแก้ไขการทุจริตประพฤติมิชอบได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของภาครัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐโดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบเฝ้าระวัง เพื่อสกัดมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบประกอบกับนโยบายของของรัฐบาล กำหนดให้หน่วยงานของภาครัฐต้องพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความรวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ   อบต.บางเพรียง จึงได้จัดทำโครงการดังกล่าวขึ้นเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม ในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นการปลูกฝังจิตสำนึกให้มีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมในการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นแนวทางที่ดี ผู้ได้รับการอบรมจะเอาความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ดีๆที่ได้จากการฝึกอบรมไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทุจริตในองค์กรของตัวเองต่อไป

Visitors: 76,098