รวมพลังเครือข่าย

เกษตรแพร่นำเกษตรกรร่วมงานรวมพลังเครือข่าย ศพก.แปลงใหญ่ระดับชาติ
นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ นำเกษตรกร ประกอบด้วย ประธาน ศพก. ระดับอำเภอ 8 ราย ประธานแปลงใหญ่ ระดับอำเภอ 8 ราย และ เครือข่าย Young Smart Farmer 5 ราย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ 5 ราย รวมทั้งสิ้น 26 ราย ร่วมงาน “สานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคการเกษตร ในระหว่างวันที่ 15-17 กย 61 ” โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานพิธีเปิดงานดังกล่าว นายสมชาย ชาญณรงค์กุลกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้มีผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้บริหารกรมส่งเสริมการเกษตรทั้งส่วนกลางและภูมิภาค เกษตรกรแปลงใหญ่ ศพก. และyoung smart farmer ร่วมงานกว่า2,950 คนทั่วประเทศ พร้อมเป็นสักขีพยานลงนามมอบโล่เกียรติคุณให้กับแปลงใหญ่ที่ชนะเลิศระดับประเทศ ณโรงแรมแอมบาสเดอร์ซิตี้ จอมเทียน จ.ชลบุรี
กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายกระทรวงฯใช้กลไกล ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ทั่วประเทศ 882 ศูนย์ ผ่านเกษตรกรต้นแบบพร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ แบบเกษตรกรสอนเกษตรกรด้วยกันเรียนรู้ร่วมกันจากคนที่ประสบความสำเร็จในการประกอบอาชีพหรือแม้แต่การต่อยอดกับเกษตรกรรุ่นใหม่Young Smart Farmer พัฒนาการผลิตสินค้าเกษตรผ่านระบบการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่รวมกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตสินค้าชนิดเดียวกันจำนวนกว่า 4,007 แปลง พื้นที่ 4,358,226 ไร่เกษตรจำนวน 317,453 ไร่ มีแผนการผลิตตั้งแต่ต้นน้ำการถึงปลายน้ำ ทำน้อยแต่ได้มากเน้นนวัตกรรมเพิ่มมูลค่าสินค้าตอบโจทย์ 5 ด้าน และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสู่ภูมิภาคโดยคณะอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาด้านการเกษตรการระดับจังหวัด และอำเภอ(Coo&OT) จากการดำเนินงานที่ผ่านมากรมส่งเสริมการเกษตรจึงจัดงาน”สานพลังเครือข่าย ศพก. แปลงใหญ่ Young Smart Farmer กลไกสู่การปฏิรูปภาคการเกษตร”เพื่อเป็นเป็นการสร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่มบุคคลเป้าหมายดังกล่าวหวังเกิดการเรียนรู้ร่วมกันสานพลังเครือข่ายทั้ง 3 เพื่อส่งเสริมสนับสนุนนโยบายลงพื้นที่ เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรให้ดีขึ้น เกิดความภาคภูมิใจในอาชีพตามเป้าหมายปฎิรูปภาคการเกษตรของทางรัฐบาลประเทศสู่การพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนต่อไป

Visitors: 76,055