มอบเสื็อกั๊กอาสา อาสาสมัครกาชาดไทย

สภากาชาดสมุทรปราการ จัดพิธีมอบเสื้อกั๊กจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย

          นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานพิธีมอบเสื้อกั๊กจิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย พร้อมด้วย นางศศิวิมล อุทัยพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ และนายอำเภอทุกอำเภอ เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อน จิตอาสาสภากาชาดไทย ณ ศาลาประชาคมจังหวัดสมุทรปราการ  เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจาก สภากาชาดไทย ให้ดำเนินการ “พัฒนาระบบอาสาสมัครเพื่อขับเคลื่อนจิตอาสาสภากาชาดไทย” ทั้งนี้ สืบเนื่องจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ทรงแสดงปาฐกถาพิเศษในงานชุมนุมเหล่ากาชาดครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 พระองค์ท่านได้มีดำรัสเพื่อที่จะให้เหล่ากาชาดจังหวัดทั่วประเทศ มีจิตอาสาร่วมปฏิบัติงานกับสภากาชาดไทย และเหล่ากาชาดจังหวัด พระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสในการเป็นอาสาสมัครตอนหนึ่งว่า “การเป็นอาสาสมัครอาจจะเหนื่อยยาก แต่ใจเป็นสุข เพราะเห็นผู้อื่นพ้นทุกข์   สภากาชาดไทยจึงร่วมกับกระทรวงมหาดไทย เปิดรับสมัครจิตอาสาขึ้น เมื่อปี พ.ศ.2558 และกำหนดให้อาสาสมัครสภากาชาดไทยทุกคน ต้องผ่านการอบรม “จุดประกายกาชาด” ปัจจุบันมีอาสาสภากาชาดไทย จำนวน 6,200 คน ในการนี้ สภากาชาดไทย ได้กำหนดชุดปฏิบัติงานของอาสาสมัครสภากาชาดไทยเป็นเสื่อกั๊ก สีขาว มีเครื่องหมายสัญลักษณ์กาชาด พร้อมทั้งระบุเลขรหัสประจำตัวไว้ที่เสื้อกั๊กทุกตัว และเพื่อให้มีตัวแทนจิตอาสาสำหรับการดูแลและประสานงานครอบคลุมทุกพื้นที่ เหล่ากาชาดจังหวัดสมุทรปราการ ได้ขอความร่วมมือให้อำเภอพิจารณาเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานด้านจิตอาสาประจำอำเภอ ๆ ละ 2 คน และพิจารณาคัดเลือกจิตอาสา ลงปฏิบัติงานทำความสะอาด ณ บริเวณรอบศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ เป็นการรณรงค์ทำกิจกรรมปลูกจิตสำนึกวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ประจำปี 2561 อีกด้วย

Visitors: 76,093