ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ Suvarnabhumi Service Excellence (SSE) ประจำปี พ.ศ. 2561

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดพิธีมอบรางวัลโครงการ Suvarnabhumi Service Excellence (SSE) ประจำปี พ.ศ. 2561

                 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) จัดโครงการ Suvarnabhumi Service Excellence (SSE) เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานจากส่วนราชการ สายการบิน ผู้ประกอบการ ทอท. และบริษัทจัดจ้างของ ทอท. ที่มีเรื่องราวการให้บริการผู้โดยสารที่เหนือกว่ามาตรฐานการบริการทั่วไป 

                 วันนี้ (28 กันยายน 2561) เวลา 10.30 น. ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) จัดพิธีมอบรางวัล Suvarnabhumi Service Excellence ประจำปี 2561 ให้แก่พนักงานและหน่วยงานที่มีการปฏิบัติงานให้บริการผู้โดยสารดีเด่นซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 โดยมี นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายศิโรตม์  ดวงรัตน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เข้าร่วมในพิธี ณ อาคารพิพิธภัณฑ์ ทสภ. ชั้น 6 อาคารจอดรถโซน 3 นายศิโรตม์ เปิดเผยว่า ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจัดให้มีโครงการต่าง ๆ เพื่อเร่งรัดพัฒนาคุณภาพ การให้บริการสู่ระดับสากลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี พ.ศ. 2555 ได้เริ่มโครงการ Suvarnabhumi Service Excellence เพื่อเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงหน่วยงานที่ให้บริการดีเด่น โดยสรรหาบุคคล กลุ่มบุคคล รวมถึงหน่วยงาน ที่มีการให้บริการที่เหนือกว่ามาตรฐาน แสดงออกถึงความทุ่มเท เหมาะสมที่จะเชิดชูเป็นแบบอย่าง โครงการนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีต่อเนื่องสู่ปีที่ 6 เพราะช่วยสร้างขวัญ กำลังใจ และความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน และหน่วยงานต่าง ๆ ส่งผลให้เกิดความมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการที่ดีแก่ผู้โดยสารอย่างต่อเนื่องในปีนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ได้เพิ่มรางวัลใหม่ คือ “ รางวัลผู้ให้บริการตัวอย่าง ” เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้กับผู้ปฏิบัติงานซึ่งให้บริการได้เหนือกว่าการให้บริการตามมาตรฐานทั่วไปอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอตลอดทั้งปี โดยมีรางวัล ดังนี้1. รางวัล “ ผู้ให้บริการตัวอย่าง ” (ประเภทบุคคล)

ลำดับ รางวัล มูลค่า ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน

1. Gold 25,000 บาท นายพรทวี จะมังศรี บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

2. Gold 25,000 บาท นายวิศิษฏ์  คุมสุศรี Bangkok Airways

3. Gold 25,000 บาท นายกันดิศ  ผดาเวช บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด

2. รางวัล “ ผู้ให้บริการยอดเยี่ยม ” (ประเภทบุคคล)

ลำดับ รางวัล มูลค่า ชื่อ-นามสกุล หน่วยงาน

1. Gold 25,000 บาท นายรณชย  ชัยศรี  บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

2. Gold 25,000 บาท นายฮานาฟี  การะวรรณ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล

3. Gold 25,000 บาท นายภานุวัฒน์  เกิดมุสิก บริษัท อโนนิมัศ รีพับบลิค จำกัด

4. Silver 10,000 บาท นายสิทธิกร  เชียงทา บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)

5. Silver 10,000 บาท นายสกุลชัย  ชัยณรงค์ Bangkok Airways

6. Silver 10,000 บาท นายประพัส  แก้วมั่งมี โรงพยาบาลกรุงเทพ

7. Silver 10,000 บาท น.ส. เกศกนก  กี่สุ้น บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

8. Silver 10,000 บาท นายวัชรพล  พันธุระ หจก. แอดวานซ์ ทัวร์ อิมปอร์ต-เอ็กซ์ปอร์ต

9. Silver 10,000 บาท นายสมจิตต์  บุญญานาม บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด

10. Bronze 5,000 บาท น.ส. ช่อลัดดา  ศรีสวัสดิ์ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)

11. Bronze 5,000 บาท น.ส. วลัยรัตน์  จิรานุวัฒนกุล บริษัท ลุฟท์ฮันซ่า เซอร์วิสเซส (ไทยแลนด์) จำกัด

12. Bronze 5,000 บาท นายวิรุฬห์  ยืนยงค์ บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด

13. Bronze 5,000 บาท นายประพันธ์  ชนิดนอก บริษัท รักษาความปลอดภัย การ์ดฟอร์ซ เอวิเอชั่น จำกัด

14. Bronze 5,000 บาท น.ส. สุกานดา  วะรงค์ บริษัท ไทย วี.พี. คอร์ปอเรชั่น จำกัด

3. รางวัล “ กลุ่มผู้ให้บริการยอดเยี่ยม ”  (ประเภทกลุ่ม 2-5 คน)  (รางวัลกลุ่มละ 25,000 บาท)

ลำดับ หน่วยงาน ชื่อ-นามสกุล

1. บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) 1. นายปรัชญา วิเศษพานิชกิจ

  2. นายเมธานนท์ ลอยเมฆ

  3. นายอุดม กลิ่นอภัย

2. Cathay Pacific Airways 1. น.ส. ชาดา ธำรงกิตติบดี

  2. น.ส. กรรณิการ์ เหล่ากิจการเลิศ

  3. นายประทีป สุขเจริญ

  4. น.ส. กมลทิพย์ พุธิวัฒน์

3. บริษัท คิง เพาเวอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 1. นายชัชวาล อิทธิพุฒิ

  2. น.ส. สุพัตรา ดารุนิกร

  3. น.ส. สุพรรณี เชาว์ชาญ

4. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) 1. น.ส. สันษนี ปลั่งเปล่ง

  2. น.ส. จิราพร เพชรตีบ

  3. น.ส. อรรจิรา เกิดดี

5. บริษัท อโนนิมัศ รีพับบลิค จำกัด 1. น.ส. รัตนา ศิรนิพนธ์พันธุ์

  2. น.ส. พรหมพร สุวรรณอาภรณ์

  3. น.ส. พัสตราภรณ์ ภิญโญประการ

6. บริษัท รักษาความปลอดภัย เอเอสเอ็ม แมเนจเมนท์ จำกัด 1. นายสมพงษ์ ชะทุมรัมย์

  2. นายสรชัช คงเจริญ

  3. นายสมคิด จันมา

  4. นายสมยศ สุขโข

  5. นายอภิรักษ์ กงแสง

4. รางวัล “ หน่วยงานให้บริการยอดเยี่ยม ”  (รางวัล โล่เกียรติคุณ)

 4.1. บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด

  4.2. บริษัท เอ แอนด์ พี เมนทิแนนซ์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด 

  4.3. บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด

5. รางวัล “ นวัตกรรมบริการยอดเยี่ยม ”  (รางวัล โล่เกียรติคุณ)

 5.1. บริษัท บริการภาคพื้นการบินกรุงเทพ เวิลด์ไวด์ไฟลท์เซอร์วิส จำกัด

  5.2. บริษัท อโนนิมัศ รีพับบลิค จำกัด

Visitors: 76,055