ชาวแพร่รวมพลังขับเคลื่อนปูลกข้าวโพดหลังนา

แพร่รวมพลังขับเคลื่อนโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา   

         นายวีระชัย เข็มวงษ์เกษตรจังหวัดแพร่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรจังหวัดแพร่. เปิดเผยว่าการขับเคลื่อนโครงการสานพลังประชารัฐ ส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหลังนาตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 25 กันยายน 2561 เป้าหมาย 2 ล้านไร่ในพื้นที่ 33 จังหวัด ร่วมกับเกษตรและสหกรณ์จังหวัดแพร่ สหกรณ์จังหวัดแพร่ โครงการชลประทานแพร่สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดแพร่ ธกส.และพาณิชย์จังหวัดแพร่ โดยได้เชิญนายวีรชาติ เขื่อนรัตน์  ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 16, 17ตรวจเยี่ยมจุดรับซื้อข้าวโพดโรงสีข้าวที่มีวัตถุประสงค์เพื่อลดพื้นที่ปลูกข้าว สร้างความสมดุลราคาข้าวโดยส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นพืชทางเลือกใช้น้ำน้อยและตลาดในประเทศมีความต้องการถึง 8 ล้านตันต่อปีแต่ปริมาณข้าวโพด ในประเทศผลิตได้เพียง 5 ล้านตัน โดยมีมาตรการจูงใจให้กับเกษตรกรสมัครเข้าร่วม โครงการได้แก่  1. สินเชื่อผ่านธก. ร้อยละ 0.01 ต่อปีไม่เกิน 15 ไร่ไร่ละ 2,000 บาท  2. ช่วยเหลือค่าประกันภัยพิบัติธรรมชาติไร่ละ 65 บาท กรณีได้รับความเสียหายได้รับไร่ละ 1, 500 บาทยกเว้นได้รับความเสียหายจากโรคและแมลงศัตรูพืชได้รับไร่ละ 750 บาท  3. ประสานงานภาคเอกชนรับซื้อทุกเมล็ดประกันราคาขั้นต่ำกิโลกรัมละ 8 บาทความชื้น 14.5 %  4 สนับสนุนการบริหารจัดการ หลังการเก็บเกี่ยว 5.ได้รับบริการความรู้เทคโนโลยีการปลูกข้าวโพดซึ่งจังหวัดแพร่ได้รับสมัครและบันทึกข้อมูลเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ ณ.วันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จำนวน 6,419 บาทพื้นที่ 38,324.75 ไร่  รวมพื้นที่เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด จำนวน 9,450 ไร่ จากเป้าหมายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำหนด จำนวน 47,973.83 ไร่ ผมได้ประสานกับหน่วยงานเอกชนบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ตั้งจุดรับซื้อ ณ.โรงสีทิพย์แพร่ บริษัท เบรทาโกร ตั้งจุดรับซื้อ ณ.บริษัทเกษตรสิน อ.เมืองแพร่ รวมถึงสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดแพร่

Visitors: 76,097