แพร่จับมือแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์มอบเครื่องสีข้าวแก่กลุ่มยุวเกษตรกร

แพร่จับมือแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์มอบเครื่องสีข้าวแก่กลุ่มยุวเกษตรกร

    นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (COO) จังหวัดแพร่ เป็นประธานมอบเครื่องสีข้าวและร่วมเกี่ยวข้าวกับกลุ่มยุวเกษตรกร ณ โรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ โดยมี ยุวเกษตรกรและผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่หน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 100 คน  นายวีระชัย  เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (COO) จังหวัดแพร่ กล่าวว่า  การดำเนินงานกลุ่มยุวเกษตรกรในโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฎร์บำรุง) ต.เวียงต้า อ.ลอง จ.แพร่ ของกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เป็นการสอนวิชาการแบบมีชีวิต คือ ครูและนักเรียนได้ร่วมกันจัดทำแปลงเกษตร ทั้งด้านพืช ด้านสัตว์ ด้านประมง และอื่นๆ ประกอบด้วยฐานเรียนรู้ จำนวน 10 ฐาน ได้แก่ ฐานการเรียนรู้การปลูกกล้วย, การเพาะเห็ดนางฟ้า, การเลี้ยงไก่ไข่, ธนาคารจุลินทรีย์, การเลี้ยงปลา, การทำน้ำส้มควันไม้, การขยายพันธุ์พืช, ผักปลอกสารพิษ, การเลี้ยงเป็ด และฐานเคหกิจ/แปรรูป โดยได้นำผลผลิตจากแปลงเรียนรู้จริงมาประกอบอาหารกลางวันให้กับครูและนักเรียนจำนวนกว่า 270 คน ดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันในโรงเรียน ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ ด้านนายฉลอง เพชรศักดา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตร (COO) จังหวัดแพร่ ได้ร่วมมือกับบริษัทแปซิฟิกเมล็ดพันธุ์ จัดหาเครื่องสีข้าวขนาดเล็กมอบให้กลุ่มยุวเกษตรกรโรงเรียนบ้านเหล่า (รัฐราษฏร์บำรุง) ได้เรียนรู้การผลิตข้าวแบบครบวงจรตั้งแต่ปลูกจนถึงการแปรรูปข้าวสาร และนำส่วนที่เหลือ ได้แก่ แกลบ ใช้ในการปรับปรุงดิน รำ ปลายข้าว ใช้เลี้ยงปลา เป็ด ไก่ ฟางข้าวใช้ในการเพาะเห็ด เป็นต้น ซึ่งจะเป็นต้นแบบที่ขยายผลไปยังโรงเรียนอื่นๆ ในพื้นที่จังหวัดแพร่ต่อไป

Visitors: 76,055