วันดินโลก

ปากน้ำจัดงานวันดินโลกกระตุ้นประชาชนให้ตระหนักถึงความสำคัญของดิน
เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 12 ธ.ค.61 ที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวิบุญ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ พลเอกกัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันดินโลก “Be the solution to soil pollution ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ “โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ อาทิ นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ดร.สถาพร ใจอารีย์ ผู้อำนวยการกองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน กรมพัฒนาที่ดิน นายคำนึง แสงขำ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ นายนายเอก โสภิษฐานนท์ นายอำเภอบางบ่อ นายธวัชชัย นามสมุทร นายอำเภอบางพลี พันตำรวจเอกสรวิศ สุขแพทย์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรบางบ่อ ตลอดจนผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัดสมุทรปราการเข้าร่วมงานจำนวนมาก
นายชาติชาย อุทัยพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า เนื่องด้วยสหภาพวิทยาศาสตร์ทางดินนานาชาติ มีมติทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นพระองค์แรกของโลกและได้ประกาศให้ในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันดินโลก ตังแต่ปี 2557 เป็นต้นมา และในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ประเทศสมาชิกกว่า 200 ประเทศทั่วโลก จะจัดงานวันดินโลกพร้อมกัน เพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในฐานะที่ทรงเป็นนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และเป็นวาระในการกระตุ้นให้ทั่วโลกจัดกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ และความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรดิน ตลอดจนร่วมกันดูแลรักษาจัดการดินอย่างยั่งยืน เพื่อนำไปสู่ความมั่นคงทางอาหารและการขจัดความอดอยากหิวโหย ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนขององค์การสหประชาชาติ
สำหรับการจัดงานวันดินโลกที่ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านทวีบุญ ภายใต้หัวข้อ“Be the solution to soil pollution ร่วมคิดร่วมทำแต่วันนี้ เพื่อปฐพีไร้มลพิษ” โดยกิจกรรมที่สำคัญประกอบด้วยนิทรรศการน้อมนำศาสตร์พระราชา พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนคืนชีวิตให้แก่ดินคืนความสุขให้แก่เรานิทรรศการ ส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดสมุทรปราการ การเสวนาหัวข้อเราจะจัดการมลพิษในดินอย่างไรและการพัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืนการจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ และสินค้าคุณภาพดีจากสำนักงานเกษตรจังหวัดสมุทรปราการ

Visitors: 76,163