เมืองแพร่จัดงานวันพริกปลอดสารพิษ

พ่อเมืองแพร่จัดงานวันพริกปลอดสารเพิ่มช่องทางการขายให้เกษตรกร

          เมื่อเร็วๆนี้  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  เป็นประธานเปิดงาน"วันเก็บพริกปลอดสาร อาหารปลอดภัย อำเภอหนองม่วงไข่" โดยมีนายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใน จ.แพร่ ร่วมเป็นเกียติ  มีผู้นำชุมชน เกษตรกรร่วมงาน  ที ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.หนองม่วงไข่ จ.แพร่    นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  กล่าวว่า จังหวัดแพร่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกมิติ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้านเกษตร และอื่นๆ ซึ่งการท่องเที่ยววิถีเกษตร เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรมให้กับนักท่องเที่ยว นำเอาความรู้ ภูมิปัญญา ทรัพยากร และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาผสมผสานก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและเกษตรกร  ประกอบกับอำเภอหนองม่วงไข่เป็นแหล่งผลิตพริกใหญ่ที่สุดในจังหวัดแพร่ มีเกษตรกร 635 ราย พื้นที่ปลูกประมาณ 1,800 ไร่ ได้ผลผลิตเฉลี่ย 3,500 - 4,000 กิโลกรัมต่อไร่ เกษตรกรมีรายได้เฉลี่ย 50,000 - 100,000 บาทต่อไร่ มีการบริหารจัดการในรูปแบบของกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพริกหนองม่วงไข่ โดยกำหนดเป้าหมายการพัฒนาพริกภายใต้วิสัยทัศน์ “พริกปลอดภัย หนองม่วงไข่เข้มแข็ง” ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยการลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย พัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน เพิ่มมูลค่าพริกและการปลูกพริกเพื่อแปรรูป รวมทั้งการพัฒนาเกษตรกร โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มผู้ปลูกพริกหนองม่วงไข่ เพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาด จัดทำข้อตกลงร่วมกับโรงงานผู้รับซื้อ จัดตั้งตลาดกลางพริก และจัดตั้งกลุ่มแปรรูปพริก ช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลุ่มเกษตรกร    ด้านนายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่าสำหรับ“วันเก็บพริกปลอดสาร อาหารปลอดภัย อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่” ภายในงานประกอบด้วย การประกวดผลผลิตพริก, นิทรรศการการผลิตพริกปลอดภัย, การจำหน่ายสินค้าของกลุ่มองค์กรเกษตรกร, การเสวนาเรื่อง “การผลิตพริกปลอดสารพิษ การตลาด และการบูรณาการร่วมกับการท่องเที่ยวเชิงเกษตร” นอกจากนี้ยังมีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่างผู้ผลิตและผู้ค้าซึ่งเป็นการส่งเสริมการตลาดพริกให้มีความเข้มแข็งมากขึ้น รวมไปถึงการเยี่ยมชมแปลงใหญ่พริก ซึ่งเป็นแปลงต้นแบบในการผลิตพริกปลอดภัยของอำเภอหนองม่วงไข่อีกด้วย

Visitors: 76,889