แพร่จัดงานผลผลิตปลอดสารอาหารปลอดภัย

แพร่จัดงานเทศกาลผลผลิตปลอดสารอาหารปลอดภัย ปั่นรถถีบแอ่วแปลงผักอินทรีย์

           เมื่อเร็วๆนี้ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ เป็นประธาน เปิดงานเทศกาลผลผลิตปลอดสาร อาหารปลอดภัย(Smart Product) ปั่นรถถีบแอ่วแปลงผักอินทรีย์เงินล้าน ลุ่มน้ำแม่สาย พื้นที่ตำบลบ้านกวาง อำเภอสูงเม่น ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในการส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกมิติ ทั้งด้านประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรม ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ด้านเกษตรและอื่นๆ เพื่อเสริมสร้างรายได้ในระดับฐานรากและสร้างมูลค่าเพิ่มเศรษฐกิจของจังหวัด  โดยมี นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ และหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใจ.แร่ ร่วมเป็นเกียติ       ที่ลานเอนกประสงค์ บ้านกวาง ม.1 ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่น จ.แพร่

            นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า การท่องเที่ยววิถีเกษตรเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นให้เกิดการเรียนรู้วิถีเกษตรกรรม ให้กับนักท่องเที่ยว เป็นการรวมเอาความรู้ ภูมิปัญญาทรัพยากร และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาผสมผสานก่อให้เกิดรายได้แก่ชุมชนและเกษตรกร ซึ่งงานเทศกาลผลผลิตปลอดสาร อาหารปลอดภัย(Smart Product) จ.แพร่ กิจกรรมปั่นรถถีบแอ่วแปลงผักอินทรีย์เงินล้าน ลุ่มน้ำแม่สาย ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่นในวันนี้ เนื่องจากเป็นแหล่งผลิตผักปลอดภัยที่สำคัญ สามารถสร้างรายได้ให้เกษตรกรตลอดปี ซึ่งอำเภอสูงเม่นได้ตั้งเป้าหมายในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตพืชผักปลอดภัยคือ  การพัฒนาคุณภาพผลผลิตให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน ในพื้นที่ตำบลบ้านกวางให้ได้ 100 เปอร์เซ็นต์ ส่งเสริมให้ใช้สารชีวภัณฑ์ในการป้องกันกำจัดศัตรูพืชทดแทนการใช้สารเคมี ตลอดจนพัฒนาให้เข้าสู่การผลิตพืชผักอินทรีย์ต่อไปและการพัฒนาเกษตรกร โดยส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นกลุ่มผู้ปลูกผักตำบลบ้านกวาง ในนามวิสาหกิจชุมชนสตรีสหกรณ์บ้านกวาง และเพื่อสร้างอำนาจต่อรองทางการตลาด จัดทำข้อตกลงร่วมกับคู่ค้า ได้แก่ บริษัทสยามแมคโคร และโรงพยาบาลแพร่ ซึ่งปัจจุบันกลุ่มร่วมกับกลุ่มเครือข่ายในเขตอำเภอสองและอำเภอเมืองแพร่ สามารถผลิตผักส่ง รวม 33 ชนิด อาทิเช่น ผักบุ้ง คะน้า กวางตุ้ง แตงกวา สลัด เป็นต้น โดย สามารถสร้างรายได้กว่า 1 ล้านบาท  ในรอบปีนี้    

                นายวีระชัย ยังกล่าวต่ออีกว่า จุดการผลิตพืชผักปลอดภัยตำบลบ้านกวางแหล่งนี้ สามารถเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตพืชผักปลอดภัยแบบครบวงจร ที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรได้เป็นอย่างดี ตลอดจนในพื้นที่ตำบลบ้านกวางยังมีเส้นทางท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหลายจุด ดังนั้นเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้แหล่งท่องเที่ยววิถีเกษตร การผลิตผักปลอดภัยในพื้นที่อำเภอสูงเม่นเป็น ที่รู้จัก จึงได้จัดงานเทศกาลผลผลิตปลอดสาร อาหารปลอดภัย(Smart Product) จ.แพร่ กิจกรรมปั่นรถถีบแอ่วแปลงผักอินทรีย์เงินล้าน ลุ่มน้ำแม่สาย ต.บ้านกวาง อ.สูงเม่นขึ้น โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการการผลิตผักปลอดสารพิษ เทคโนโลยีการผลิตผักปลอดสารพิษ กิจกรรมสาธิตการประกอบอาหาร ปั่นรถจักรยานไปตามจุดเรียนรู้ต่างๆ ได้แก่จุดที่หนึ่ง ลอดท้องช้างเสริมสิริมงคล วัดกุญชรนิมิต จุดที่สอง ลั่นฆ้องชัยมงคล 9 ครั้ง วัดมงคลถาวร และนิทรรศการแสดงองค์ความรู้แตงกวาเมล็ดพันธุ์ หน่อไม้เป๊าะ ข้าวโพดเมล็ดพันธุ์และ ข้าวโพดอาหารสัตว์ และจุดที่สาม จุดท่องเที่ยวทุ่งดอกทานตะวันบาน ณ อ่างน้ำเกิ๋น

Visitors: 75,802