วันสาธิตและเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังทำนา

พ่อเมืองแพร่จัดงานวันสาธิตและเรียนรู้การปลูกข้าวโพดหลังทำนา

             นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา โดยมี  นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าส่วนราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ใน จ.แพร่ ร่วมเป็นเกียติ ที่ แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หมู่ที่ 2 ต.วังธง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่

            นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ กล่าวว่า จังหวัดแพร่มีพื้นที่การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูฝน 262,688 ไร่ ผลผลิตรวม 214,510 ตัน ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งประเทศร้อยละ 95 มีเกษตรกรเข้าร่วม  โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา ตามโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกษตรกร 6,880 ราย พื้นที่ 42,815  ไร่ โดยการจัดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หลังฤดูทำนา มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการให้ความรู้เกษตรกรในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ในพื้นที่นาทดแทนการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ป่า ลดพื้นที่การทำนารอบ 2 (นาปรัง) เพื่อสร้างสมดุลราคาข้าว ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยการให้ความรู้ทางวิชาการตั้งแต่เรื่องการปลูกการดูแลรักษา    การให้น้ำ การใส่ปุ๋ย การป้องกันกำจัดโรคและแมลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ การเก็บเกี่ยวและการตลาด ตลอดจนให้เกษตรกร    ผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความรู้แนวความคิดซึ่งกันและกัน เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายให้เกษตรกรได้รู้จักกันมากยิ่งขึ้น เป้าหมายผู้เข้าร่วมงานทั้งหมด 250 ราย

 ด้าน นายประภาส สานอูป หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตได้กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ภาครัฐจะมีมาตรการสนับสนุน  สินเชื่อจัดซื้อวัสดุการเกษตรและปัจจัยการผลิตผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในอัตราไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.01 ต่อปี ระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน ถึง เดือน เมษายน 2562  และ ประกันความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติรัฐสนับสนุนเบี้ยประกันภัย   65 บาท/ไร่ จะได้รับการช่วยเหลือเมื่อได้รับการประกาศภัยในอัตราไร่ละ 1,500 บาท ยกเว้น ภัยพิบัติที่เกิดจากโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด จะได้รับการช่วยเหลือไร่ละ 750 บาท  ซึ่งปัจจุบันพบว่า มีหนอนกระทู้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ระบาด ทำความเสียหายในวงกว้างทั้งประเทศ และทุกอำเภอในจังหวัดแพร่ซึ่งได้ตั้งทีมระดับจังหวัดและอำเภอรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรอย่างต่อเนื่อง และยังรับซื้อข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จากเกษตรกรเข้าร่วมโครงการทุกเมล็ด ราคาประกันขั้นต่ำ 8 บาท/กก. ความชื้น 14.5% โดยสำนักงานสหกรณ์จังหวัดเป็นหน่วยงานหลัก ได้จัดให้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง MOU กับภาคเอกชนในวันนี้ด้วย หากคิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 42,815 ไร่ ผลผลิตไร่ละ 1 ตัน ราคาขายตันละไม่น้อยกว่ากิโลกรัมละ 7 บาท คิดเป็นมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท

Visitors: 75,802