โรงเรียนสตรีจัดผลงานทางวิชาการ

โรงเรียนสตรีสมุทรปราการจัดงานแสดงผลงานทางวิชาการแสดงความสามารถของเด็กนักเรียน

       นายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6 ประธานเปิดโครงการ นิทรรศการวิชาการ SSP OPEN HOUSE 2019 โดยมีนายวุฒิชัย วันทมาตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ พร้อมคณะครูอาจารย์และนักเรียน ร่วมให้การต้อนรับ ภายในงานมีการจัดซุ้มนิทรรศการของเด็กนักเรียนแต่ละชั้นไว้จำนวนมาก ที่แสดงถึงศักยภาพและความสามารถของนักเรียน ในการแสดงผลงานทางวิชาการ การนำเสนอผลงานวิชา IS กิจกรรมชุมนุมตามความถนัด และการแข่งขันทักษาภาษาจีน ณ ลานโดมโรงเรียนสตรีสมุทรปราการสืบเนื่องจากโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ ได้เห็นความสำคัญของการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง ตามคุณลักษณะของผู้เรียนโรงเรียนมาตรฐานสากล ได้แก่ เป็นเลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก จึงได้จัดงานนิทรรศการ โดยมีกิจกรรมบูรณาการของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3-5 รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6 ได้แสดงผลงานกิจกรรมชุมชน อีกท้งยังเปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นประถมศึกษา เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการและผลงานของโรงเรียนสตรีสมุทรปราการ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ  โดยนายกิตติศักดิ์ ชาญอักษร ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต6 ยังได้มอบใบประกาศ ให้กับเด็กนักเรียนที่สอบได้อันดับ1 ในแต่ละวิชา โครงการทดสอบความรู้ SSP PRE-ENTRANCE M.1 ของโรงเรียนต่างๆ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการศึกษาต่อไป  

 

Visitors: 76,056