แพร่จัดเทศกาลส้มเขียวหวานปลอดภัย

แพร่จัดเทศกาลส้มเขียวหวานปลอดภัยส่งเสริมการท่องเที่ยวช่วยเกษตรกร   

     ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.วังชิ้น จ.แพร่ นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นเปิด งานเทศกาลผลผลิตปลอดสาร อาหารปลอดภัย(Smart Product) และ เทศกาลส้มเขียวหวานสายแร่ ส้มเมืองแพร่ปลอดภัย โดยมี นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแพร่  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดแพร่ หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดแพร่ นายอำเภอวังชิ้น หัวหน้าส่วนราชการ    อำเภอวังชิ้น นายก อบต.นาพูน  ผู้นำท้องถิ่น พ่อค้า ประชาชน  และ องค์กรเกษตรกรร่วมงาน    นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่  กล่าวว่า การท่องเที่ยววิถีเกษตร มีความสำคัญที่จะเป็นกิจกรรมเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดแพร่ทุกมิติทั้งด้านประวัติศาสตร์ ด้านประเพณี ด้านวัฒนธรรม ด้านธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมถึงสินค้าที่เป็นค่านิยมของจังหวัด ได้แก่ ห้อมและ  ไม้สัก ซึ่งจากแผนการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีเกษตรตามชนิดสินค้า ในพื้นที่   5 อำเภอ นับว่าเป็นสินค้าเศรษฐกิจสำคัญส่วนหนึ่งของสาขาเกษตรกรรมที่สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดแพร่ ที่มีมูลค่ามากกว่า 4,924 ล้านบาท คิดเป็น    ร้อยละ 17 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของจังหวัดแพร่ (พ.ศ.2559 มูลค่าเท่ากับ 27,524 ล้านบาท) สำหรับมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่ยังอยู่ในเกณฑ์ต่ำ ในขณะที่แหล่งท่องเที่ยวต่างๆตามที่ได้กล่าวถึงมีศักยภาพไม่แพ้จังหวัดอื่นหรืออาจจะดีกว่า ดังนั้น การจัดงานท่องเที่ยววิถีเกษตรจะเป็นส่วนหนึ่งในการประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ ให้เป็นที่รู้จักกว้างขวางมากขึ้น ไม่มากก็น้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทุกภาคส่วนในจังหวัดแพร่ ทั้งภาคราชการ ภาคประชาชน เกษตรกรและ ภาคอื่นๆให้ความร่วมมือ น่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมด้านการท่องเที่ยวจังหวัดแพร่   ในปี 2561จำนวน 1,647.26 ล้านบาท   นายอนุรัฐ ยังกล่าวอีกว่า  การจัดงานเทศกาลส้มเขียวหวานสายแร่ ส้มเมืองแพร่ปลอดภัย  ในวันนี้ จะเป็นการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร ส้มเขียวหวานที่เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรจังหวัดแพร่ ที่มีผลตอบแทนไร่ละกว่า 40,000 บาท จากผลผลิตอยู่ระหว่าง 2,000-2,500 กิโลกรัม คิดเป็นมูลค่ากว่า 600 ล้านบาทประการสำคัญ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องยกระดับการผลิตส้มเขียวหวานให้ได้คุณภาพมาตรฐานตามหลักวิชาการเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และรักษาเสถียรภาพราคาส้มเขียวหวานไม่ให้ตกต่ำ เกษตรกรขายส้มเขียวหวานในราคาที่เป็นธรรม เพิ่มช่องทางการตลาดเกษตรกรได้นำผลผลิตขายตรงสู่ผู้บริโภค และเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ซื้อ กระจายส้มเขียวหวานทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่จังหวัดแพร่

Visitors: 76,163