เหมืองแม่เมาะ คว้ารางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards 2019

 เหมืองแม่เมาะ คว้ารางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards ประจำปี 2019 ตอกย้ำการประกอบกิจการเหมืองแร่ที่มีหลักธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

             นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ เป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) รับมอบรางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards ประจำปี 2019 โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล ภายในการประชุมเสวนาทางวิชาการ เรื่อง "มิติใหม่ เหมืองแร่ไทย ครั้งที่ 2 : ก้าวใหม่จากนโยบายสู่การปฏิบัติ" (The 2nd Thailand Green and Smart Mining Forum 2019 “New step : From Policy to Implementation”) พร้อมร่วมเสวนาในหัวข้อ “ก้าวใหม่ของเหมืองแร่ไทยสู่ Green and Smart Mining” ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร   นายประจวบ ดอนคำมูล ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและบริหารเหมืองแม่เมาะ กล่าวว่า รางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards เป็นรางวัลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมอบให้กับหน่วยงานที่ประกอบกิจการเหมืองแร่ด้วยหลักธรรมาภิบาล โดย กฟผ. มีความมุ่งมั่นพัฒนาการประกอบกิจการเหมืองแร่ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล และได้ปฏิบัติภารกิจการผลิตและส่งถ่านหิน เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าแม่เมาะ ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) อย่างเคร่งครัด และได้นำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน เช่น การนำระบบโทรมาตรมาใช้ในงานสิ่งแวดล้อมด้านฝุ่นและด้านน้ำ นำเครื่อง SSR (Real-time Slope Stability Monitoring) มาใช้ในงานเสถียรภาพผนังบ่อ นำสายพานลำเลียงที่ใช้แล้วมาเป็นกำแพงกันเสียงเพื่อลดระดับเสียงที่แหล่งกำเนิด นำกล้อง Infrared Thermography (IR) มาใช้ในการสำรวจจุดร้อนในพื้นที่บ่อเหมืองและที่ทิ้งดินเพื่อป้องกันการลุกไหม้ของถ่านหิน  ซึ่งเป็นสิ่งที่ยืนยันได้ว่าเหมืองแม่เมาะยึดมั่นในการเป็นองค์การผลิตไฟฟ้าโดยใช้ถ่านหินลิกไนต์เป็นเชื้อเพลิงด้วยเทคโนโลยีสะอาด เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และดำเนินการควบคู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคมโดยรอบอย่างยั่งยืนแท้จริง

 

ทั้งนี้ รางวัล Thailand Green and Smart Mining Awards เป็นรางวัลที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดมอบให้กับหน่วยงานที่ได้รับรางวัล “รักษามาตรฐาน เหมืองแร่สีเขียว ปี 2561 ประเภทเหมืองแร่” ของกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งต้องเคยได้รับรางวัล EIA Monitoring Award ประเภทเหมืองแร่ “ระดับยอดเยี่ยม” หรือ “ระดับดีเด่น” ของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมถึงได้เข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์ร่วมเป็นเหมืองแร่ที่มีธรรมาภิบาลและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Visitors: 77,957