เปิดงานเกษตรปลอดสารแตงโมหวานเมืองแพร่

 พ่อเมืองแพร่เปิดงานเกษตรปลอดสารแตงโมหวานเมืองแพร่
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ริมคลองชลประทาน บ้านหนองเจริญ ตำบลแม่ยางตาล อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ.แพร่ เป็นประธาน เปิดงานเทศกาลผลผลิตปลอดสาร อาหารปลอดภัย (Smart Product) จ.แพร่ วันเกษตรปลอดสาร แตงโมหวานเมืองแพร่ มีพื้นที่เพาะปลูกแตงโมกว่า 364 ไร่ ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายแตงโมเบอร์ใหญ่ กิโลกรัมละ 10 บาท เบอร์กลาง และเบอร์เล็ก กิโลกรัมละ 8 บาท และ 6 บาท ตามลำดับ ผลผลิตเฉลี่ย 3 ตันต่อไร่ สามารถสร้างรายได้กว่าไร่ละ 30,000 บาท คิดเป็นรายได้ของหมู่บ้านกว่า 5 ล้านบาท โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย นิทรรศการผลิตและแปรรูปแตงโม เทคโนโลยีการผลิตแตงโมปลอดสาร ประกวดผลผลิตแตงโม การแข่งขันกินแตงโม แข่งขันโยนแตงโม สาธิตการเก็บแตงโม วิ่งผลัดแตงโม ปิดตา ตีแตงโม

Visitors: 76,163