ปั้นจักรยาน 3 บาง

เมืองปากน้ำจัดกิจกรรมปั่นด้วยใจไปเที่ยวด้วยกัน 3 บาง

            สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการ จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงกีฬาและนันทนาการ "ปั่นด้วยใจไปเที่ยวด้วยกัน"ครั้งที่ 3 ที่อำเภอบางพลี อำเภอบางเสาธง และอำเภอบางบ่อ ระยะทาง 43.4 กิโลเมตร ณ ลานเอนกประสงค์ โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

            นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ประธานเปิดงาน ส่งเสริมการท่องเที่ยงเชิงกีฬาและนันทนาการ "ปั่นด้วยใจไปเที่ยวด้วยกัน"ครั้งที่ 3 โดยมีนายสาธิต วัดอ่อน นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาราชการแทนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสมุทรปราการกล่าวรายงาน โดยมีนักปั่นจักรยานเข้าร่วมโครงการจำนวน 530 คน    โครงการดังกล่าวถือเป็นการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันการท่องเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ  และเป็นการส่งเสริมการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดสมุทรปราการผ่านกิจการรมกีฬา อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวเส้นทางการท่องเที่ยวและสินค้าของจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ขยายฐานของนักท่องเที่ยวให้มีความหลากหลาย และเป็นการเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยวรวมทั้งรายได้จากการท่องเที่ยวในจังหวัดสมุทรปราการกระจายสู่ชุมชนและท้องถิ่นอีกด้วย  โดยมีนักปั่นเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 530 คน เป็นการปั่นจักรยานท่องเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวอำเภอบางพลี อำเภอบางเสาธง และอำเภอบางบ่อ ระยะทาง 43.4 กิโลเมตร โดยได้รับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

Visitors: 45,652