โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จับมือ 3 ตำบล ร่วมโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบชุมชนอยู่ดีมีสุข

โรงไฟฟ้าพระนครใต้ จับมือ 3 ตำบล ร่วมโครงการวิจัยพัฒนาต้นแบบชุมชนอยู่ดีมีสุข

วันที่ 3 เมษายน 2562 โรงไฟฟ้าพระนครใต้ นำโดยนายอดิศักดิ์ กิจเจริญธนารักษ์ ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับพร้อมรับฟังการชี้แจงข้อมูลงานวิจัย “การพัฒนาต้นแบบชุมชนอยู่ดีมีสุข เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืนกับชุมชนรอบ กฟผ.โรงไฟฟ้าพระนครใต้” จากคณะวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา ณ ห้องประชุม 40 ที่นั่ง อาคารที่ทำการโรงไฟฟ้าพระนครใต้ พร้อมมีการแลกเปลี่ยนการต่อยอดโครงการวิจัยเพื่อทราบความเป็นไปได้ และให้ชุมชนได้รับประโยชน์สูงสุด จากนั้นได้มีการลงนาม MOU โครงการวิจัยดังกล่าว เพื่อดำเนินการงานวิจัยต่อไป จากนั้นได้ลงพื้นที่ 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลบางหัวเสือ ตำบลบางโปรง และ ตำบลบางด้วน เพื่อชี้แจงข้อมูลงานวิจัยโครงการดังกล่าวให้กับชุมชนทั้ง 3 ตำบล เพื่อให้ทราบถึงข้อมูลพื้นฐานของแต่ละชุมชน และนำเสนอแนวทางงานวิจัยว่าจะสามารถนำจุดแข็งของแต่ละชุมชนนั้นมาพัฒนาต่อยอดเพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ สร้างความมั่นคงให้กับชุมชนต่อไปอย่างไร ซึ่งจำเป็นจะต้องได้รับความร่วมมืออันดีกับทุกภาคส่วน เพื่อทำให้โครงการดำเนินไปอย่างสำเร็จลุล่วงด้วยดี

Visitors: 76,163