สแกนเนีย เผยระบบเครื่องยนต์พร้อมรองรับน้ำมัน B20

 
สแกนเนีย เผยระบบเครื่องยนต์พร้อมรองรับน้ำมัน B20 หนุนนโยบายภาครัฐและการเติบโตในธุรกิจโลจิสติกส์ ของไทยอย่างต่อเนื่องและให้บริการพลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม
นายสถิตย์ ริยะตานนท์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริการหลังการขาย บริษัทสแกนเนีย สยาม จำกัด กล่าวว่า การเจริญเติบโตในธุรกิจโลจิสติกส์ของไทยในปัจจุบัน มีการพัฒนาการใช้ระบบพลังงานทางเลือกมากขึ้น และจากการที่รัฐบาลมีนโยบายให้หัน มาใชน้ำมันไบโอดีเซล B20 นั้นทำให้ผู้ประกอบการขนส่งหลายแห่งสนใจเปลี่ยนมาใช้เชื้อเพลิงทางเลือก โดยปกติน้ำมันB20 จะมีอัตราสิ้นเปลืองน้ำมัน สูงกว่าน้า มันดีเซลเล็กน้อย ดังนั้น สแกนเนียได้คิดพัฒนาโปรแกรมระบบ ในการฉีดน้ำมันที่หัวฉีดสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร เพื่อช่วยให้ประหยัดพลังงาน และใช้งานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิม ซึ่งจะมีค่าใช้จ่ายในการปรับแต่งนี้เล็กน้อย และจะต้องเป็นรถสแกนเนียที่ผลิตตั้งแต่ปี2008ขึ้นไป นำมาเข้าศูนย์บริการเพื่อเปลี่ยนอะไหล่บางส่วน รวมถึงลงระบบซอฟต์แวร์ใหม่ ซึ่งลูกค้าสามารถพูดคุยสอบถามรายละเอียดกับเราก่อนได้ ทั้งนี้จากภาพรวมของสแกนเนียทั่ว โลกได้มีนโยบายในการเลือกใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม(Sustainable Transport) เป็นหลัก มีการพัฒนาเพื่อช่วยให้ระบบการขนส่งของเราสะอาดปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการจราจรติดขัด และลดอุบัติเหตุ การผสานอย่างลงตัวระหว่าง เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมพร้อมและเพิ่มประสิทธิภาพของยานพาหนะ เป็นพื้นฐานของโซลูชั่นของเรา ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลกำไรให้กับลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน
โดยสแกนเนียมีหลัก 3 ประการเพื่อพัฒนาไปสู่ระบบการขนส่งอย่างยั่งยืนประกอบด้วย 1.การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ (Energy efficiency) หรือคือความประหยัดพลังงานเชื้อเพลิง 2.พัฒนาการใช้พลังงานทางเลือกและระบบขับเคลื่อนโดยไฟฟ้ า (Alternative fuels andelectrification และ3.พัฒนาระบบขนส่งอจัฉริยะและปลอดภัย (Smart and safe transport) จากหลักเหล่าน้ี สแกนเนียได้พัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่สามารถลดปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์จากการเผาไหมไ้ด้อย่างมาก ซึ่งด้านผลิตภัณฑ์สแกนเนียเป็นผู้ผลิตรถขนาดใหญ่รายแรกในยุโรปที่นำเครื่องยนต์มาตรฐานการปล่อยไอเสียยูโร 6 เข้ามาใช้จริงในตลาด และรถหลากหลายรุ่นที่รองรับพลังงานทางเลือกได้หลากหลายรูปแบบ รวมถึงล่าสุดกับระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า โดยทั้งหมดมีอัตราประหยัดเชื้อเพลิงที่ดีมากและปล่อยปริมาณไอเสียที่ต่ำมาก เมื่อรวมกับการออกแบบภายนอกตามหลักอากาศพลศาสตร์และเทคโนโลยีสนับสนุนการขับขี่ของรถบรรทุกรุ่นใหม่สแกนเนีย ช่วยให้อัตราประหยัดเชื้อเพลิงดีขึ้นถึงร้อยละ 5 เลย ทีเดียว
ด้านบริการ สแกนเนีย พัฒนาการบำรุงรักษาเพื่อการใช้งานอย่างเต็มประสิทธิภาพ (Flexible maintenance) ช่วยให้การบำรุงรักษารถยืดหยุ่นเหมาะสมตามการใช้งานของแต่ละคัน และระบบบริหารจัดการฟลีทรถ หรือ (Fleet Management System) ช่วยให้ลูกคา้ที่มีรถจำนวนมากทราบไดัว่ารถแต่ละคัน ปฎิบัติงานอยู่บริเวณ ใด มีอัตราการ การใช้เชื้อเพลิง เป็นอย่างไร พฤติกรรมการขับขี่แต่ละคัน เป็นแบบใด และยังสามารถนำผลมาวิเคราะห์และปรับปรุงเพื่อพัฒนาในการขับขี่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น นอกจากนี้สแกนเนียยังมีสัญญาซ่อมและบำรุงรักษา (Repair and Maintenance Contract) ช่วยให้ลูกค้าดำเนินธุรกิจโดย ไม่ต้องกังวลกับเรื่องรถ มีค่าใชจ้่ายในการซ่อมและบำรุงรักษาคงที่คาดการณ์ได้ ยิ่งไปกว่านั้น เรามีบริการฝึกอบรมพนักงานขับให้มีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไรธุรกิจให้ลู้กค้า
นายสถิตย์ กล่าวทิ้งทายว่า “เพื่อพัฒนางานบริการหลังการขาย สแกนเนียในประเทศไทยไดจัดกิจกรรมพิเศษที่เรียกว่า Professional Maintenance Competition ซึ่งเป็นกิจกรรมแข่งขันเพิ่มทักษะ และศักยภาพด้านการบำรุงรักษารถสแกนเนีย ซึ่งจัดให้มีขึ้นทุกศูนย์บริการสแกนเนียทั่วประเทศไทย โดยมีระยะดำเนินโครงการตั้งแต่
เดือนพฤษภาคม จนถึงเดือนกรกฎาคมน้ี”

Visitors: 76,056