เกษตรพิจิตรจัดงานเทศกาลผลไม้ Fruit Festival

เกษตรพิจิตรจัดงานเทศกาลผลไม้ Fruit Festival
เมื่อเร็วๆนี้นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงานแสดงสินค้า Fruit Festival (เทศกาลผลไม้) ที่ บริเวณลานโปรโมชั่น 2 ศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่า อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร ซึ่งงานจัดขึ้นในช่วงระหว่างวันที่ 4-12 พฤษภาคม 2562
นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า จังหวัดพิจิตรเป็นเมืองเกษตรกรรม มีพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน2,167,690 ไร่ เกษตรกรจำนวน 80,977 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญได้แก่ ข้าว มีพื้นที่ปลูกถึง 1,862,257 ไร่ รองลงมา ได้แก่ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ อ้อยโรงงาน ถั่วเขียว ไม้ผล และพืชผัก สำหรับไม้ผลมีพื้นที่ปลูกจำนวน 64,443 ไร่ ไม้ผลที่สำคัญ ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้พันธุ์สีทอง น้ำดอกไม้พันธุ์เบอร์4 พันธุ์ฟ้าลั่น พันธุ์เพชรบ้านลาด พันธุ์มหาชนก พันธุ์อาร์ทูอีทู และอื่นๆ รวมพื้นที่ปลูกมะม่วงทั้งจังหวัด 35,519 ไร่ ผลผลิตกว่า 30,000 ตัน ราคาจำหน่ายผลผลิตมะม่วงส่งออก เฉลี่ยราคากิโลกรัมละ 50-60 บาท ราคาจำหน่ายภายในประเทศเฉลี่ย 25-30 บาทต่อกิโลกรัม สร้างมูลค่าและรายได้ให้กับเกษตรกรชาวสวนจังหวัดพิจิตร ปีละกว่า 800 ล้านบาท ไม้ผลที่สำคัญรองลงมาได้แก่ ส้มโอ มีพันธุ์ขาวแตงกวา ทองดี ขาวน้ำผึ้ง ท่าข่อยที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์(GI) และมะยงชิดไข่ไก่ อีกทั้งยังมีสินค้าเกษตรแปรรูป อาทิ ส้มโอแก้วสี่รส มะม่วงแผ่น มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงอบแห้ง และกล้วยกวน เป็นต้น จากกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และYoung Smart Farmer รวมมูลค่าสินค้าเกษตร สร้างรายได้ให้กับเกษตรกรกว่า 13,000 ล้านบาท การจัดงาน Fruit Festival (เทศกาลผลไม้) โดยศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่าพิจิตรในวันนี้ ถือว่าภาคเอกชนได้ให้ความสำคัญกับเกษตรกรผู้ผลิต เกษตรกรเกิดความมั่นใจได้ว่าผลิตสินค้าเกษตรออกมาแล้วมีตลาดรองรับ มีช่องทางการตลาดเพิ่มขึ้น ซึ่งจะส่งผลต่อราคาสินค้าเพิ่มขึ้นด้วย เมื่อเกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นก็จะนำรายได้มาจับจ่ายใช้สอยเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนภายในจังหวัดพิจิตรเพิ่มมากขึ้น ผมเชื่อว่าจะทำให้ภาคเศรษฐกิจของจังหวัดพิจิตร เติบโตขึ้นไปด้วยตามแนวคิดผมเองว่า “ภาคการเกษตรทุกมิติเข้มแข็ง ภาคเศรษฐกิจจะมั่งคั่ง ประเทศชาติจะมีความมั่นคง” ซึ่งคำว่าภาคการเกษตรทุกมิติเข้มแข็ง หมายถึง ความร่วมมือของ 3 ภาคส่วน ประกอบด้วย ภาคราชการ ภาคเกษตรกร และภาคเอกชน กรณีศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่าพิจิตรที่จัดงานขึ้นในครั้งนี้ ในส่วนของภาคราชการสำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเร่งดำเนินการส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตสินค้า ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยGAP และมาตรฐานอินทรีย์เพิ่มมากขึ้น เพื่อสุขภาวะที่ดีของผู้บริโภค ผู้ผลิต และสิ่งแวดล้อม
นายวีระชัย ยังกล่าวอีกว่า การจัดงานในครั้งนี้ ผลไม้หลักของจังหวัดพิจิตร ได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้สีทอง ได้เก็บเกี่ยวผลผลิตไปเกือบหมดแล้วซึ่งเกี่ยวข้องกับวิกฤตภัยแล้ง สภาพอากาศร้อนมากกว่าทุกปี ผลผลิตติดผลน้อยและสุกเร็วกว่ากำหนด ทั้งนี้ จะได้ร่วมมือกันกับศูนย์การค้าท็อปส์พลาซ่าพิจิตร วางแผนการจัดงานให้สอดคล้องกับปริมาณผลผลิตและช่วงเวลาของชนิดสินค้าเกษตรต่อไป

Visitors: 76,160