สดช.จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล

สดช.จัดสัมมนาประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล พร้อมมอบรางวัลให้แก่134 หน่วยงาน ที่มีความพร้อมในการบริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน และบริการรับรอง IPv6 ประจำปี พ.ศ.2561

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือ สดช. จัดงานสัมมนาเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลมาตรฐานเทคโนโลยีดิจิทัล และมอบรางวัลให้กับหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน และบริการรับรอง IPv6 ประจำปี พ.ศ.2561 (IPv6 Award 2018) ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมี นพ.พลวรรธน์ วิทูรกลชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

รองเลขาธิการคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กล่าวว่า การพัฒนาดิจิทัลและเศรษฐกิจและสังคมเป็นเรื่องใหม่ในการขับเคลื่อน ซึ่งในอาเซียนไทยเป็นประเทศเดียวที่มีกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอี) นับเป็นความคืบหน้าของรัฐบาลนี้ที่ได้ขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ทั้งนี้ขอฝากเรื่องการปรับเปลี่ยนจาก IPv4 ไปสู่ IPv6 และการดำเนินการโครงการการจัดหาคลาวด์กลางภาครัฐ (Government Data Center and Cloud services: GDCC) ซึ่งกระทรวงดีอีจะช่วยในระยะเปลี่ยนผ่าน 2 ปีแรก และส่วนสำคัญอีกเรื่องคือการเพิ่มประสิทธิภาพบริการอินเทอร์เน็ตไร้สายเพื่อประโยชน์สาธารณะ (Free Wi-Fi) อย่างไรก็ตามขอขอบคุณผู้เข้าร่วมการสัมมนา และขอบคุณหน่วยงานภาครัฐที่ร่วมกันเข้าประกวดหน่วยงานที่มีความพร้อมในการบริหารเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน และบริการรับรอง IPv6 ประจำปี พ.ศ.2561 ซึ่งการมอบรางวัลในครั้งนี้ เพื่อเป็นการผลักดันการเปลี่ยนแปลงระบบให้เป็น IPv6 อย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัล โดยมีหน่วยงานภาครัฐ ภาคการศึกษา รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน จำนวน 134 หน่วยงาน จากทั้งสิ้น 367 หน่วยงาน

Visitors: 76,163