รอบรั้วสหกรณ์

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ขับเคลื่อน ศพก.พัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์

            เมื่อเมื่อเร็วๆนี้ นายนรินทร์ ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการมอบหมายให้นางพัชรีย์ นาคเอี่ยม ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริการการจัดการสหกรณ์พร้อมคณะ จัดประชุมเชิงปฏิบัีติการเพื่อเชื่อมโยงและพัฒนาอาชีพสมาชิกสหกรณ์ในพื้นที่ ศพก.ตามโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)และศูนย์เครือข่ายโดยการสนับสนุนพัฒนาอาชีพโดยมีกลุ่มเป้าหมายจำนวน 22 รายจาก 2 สหกรณ์คือ สหกรณ์การเกษตรบางพลี จำกัด.และ สหกรณ์การเกษตรบางบ่อ จำกัด  มุ่งหวังให้สมาชิกนำความรู้ที่ได้รับจากโครงการฯ หลักสูตรการเพาะเห็ดและการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเห็ด ไปปรับใช้ในการประกอบอาชีพ และสามารถต่อยอดเป็นอาชีพหลักเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนต่อไป ณ วิสาหกิจเกษตรพัฒนาบางด้วน ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

Visitors: 77,957