ระนองจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่กระบุรี.

ระนองจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่กระบุรี..
นายเฉลิมพล ครุอำโพธิ์ นายอำเภอกระบุรี เป็นประธานการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) และบริการทางการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2562 ของอำเภอกระบุรี โดยมีนายสุรินทร์ บุญช่วย เกษตรอำเภอกระบุรี กล่าวรายงาน มีนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง หัวหน้าส่วนราชการอำเภอกระบุรี องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมเป็นเกียรติในงาน ที่ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.กระบุรี ม.8 บ้านบกกราย ต.น้ำจืด อ.กระบุรี จ.ระนอง มีเกษตรกรและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมงานราว 200 คน
ด้านนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง กล่าวว่า กิจกรรมภายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day)ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการและให้บริการทางการเกษตรจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าจากกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ การจัดกระบวนเรียนรู้ แบ่งเกษตรกรเป็นกลุ่มเข้าเรียนรู้ตามฐานเรียนรู้ ประกอบด้วย ฐานเรียนรู้ที่ 1 เรื่องการจัดการมังคุดคุณภาพ ฐานเรียนรู้ที่ 2 เรื่องการผลิตปุ๋ยหมัก ฐานเรียนรู้ที่ 3 เรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ ฐานเรียนรู้ที่ 4 เรื่องการเลี้ยงหมู และฐานเรียนรู้ที่ 5 เรื่องการเลี้ยงปลา

Visitors: 76,096