กระทรวงเกษตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day

  กระทรวงเกษตรจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี Field Day พร้อมเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ที่พิจิต
นายสุรเดช เตียวตระกูล รองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day)โดยมี นายวรพันธ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวต้อนรับ และ มีนายชาตรี บุญนาค รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวรายงาน ที่ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อ.สามง่าม ม. 8 บ้านเนินพลวง ต.เนินปอ อ.สามง่าม จ.พิจิตร
สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) จัดขึ้นโดย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมส่งเสริมการเกษตร บูรณาการร่วมกับศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ และ กรมการข้าว ในการรณรงค์ส่งเสริมการทำนาแปลงใหญ่อีกด้วย ซึ่งจังหวัดพิจิตร ได้รับเลือกให้เป็นพื้นที่ในการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ระดับเขต โดยพิจารณาคัดเลือกศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าว หมู่ที่ 8 บ้านเนินพลวง เป็นสถานที่จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ เนื่องจากเห็นว่า ศูนย์เรียนรู้ฯ แห่งนี้ มีคณะกรรมการศูนย์หลักและศูนย์เครือข่าย มีความเข้มแข็ง มีการรวมกลุ่มจัดตั้งแปลงใหญ่ขึ้น สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการผลิต ด้านการบริหารจัดการและด้านการตลาดอย่างยั่งยืนได้ ในการจัดงานครั้งนี้ได้บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับเกษตรกรต้นแบบ แนวคิดหลักในการการจัดงานฟิวเดย์ "เพื่อถ่ายทอดความรู้แบบเห็นของจริง" ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรได้รับทราบเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ช่องทางการตลาด แหล่งข้อมูล การเลือกใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ของตนเอง ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเกษตรกรด้วยกันเอง รวมทั้งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จากหน่วยงานต่าง ๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นหน่วยงานหลักในการจัดงาน และใช้ ศพก. ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่มีเกษตรกรผู้นำเป็นผู้บริหารจัดการภายใต้การสนับสนุนของทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นสถานที่จัดงาน ทั้งนี้ ได้มีการจัดสถานีเรียนรู้ จำนวน 8 สถานี ประกอบด้วย 1.สถานีการจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว 2. สถานีการหยอดข้าวแบบน้ำตมด้วยเครื่องหยอดข้าว 3.สถานีการจัดการดินและปุ๋ยในนาข้าว 4. สถานีการจัดการศัตรูข้าว 5.สถานีการจัดการวัสดุเหลือใช้ในนาข้าว 6.สถานีการเพิ่มมูลค่าผลผลิตข้าว 7. สถานีเกษตรทฤษฎีใหม่ 8.สถานีการทำบัญชีครัวเรือน และมีการให้บริการด้านการเกษตรของหน่วยงานต่าง ๆ และนิทรรศการประกอบที่เกี่ยวข้อง และการแสดงและจำหน่ายสินค้าของกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน และ Young Smart farme มีเกษตรกรในจังหวัดพิจิตรและผู้สนใจร่วมงานกว่า 700 ราย
ด้านนายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า “จังหวัดพิจิตร มีแปลงใหญ่ข้าว จำนวน 60 แปลง มีเกษตรกรจำนวน 2,729 ราย คิดเป็นพื้นที่ 75,340 ไร่ ก่อนเข้าร่วมนาแปลงใหญ่เกษตรกรมีต้นทุนการผลิต 3,690 บาทต่อไร่ ผลผลิตอยู่ที่ 660 กิโลกรัมต่อไร่ หลังเข้าร่วมนาแปลงใหญ่เกษตรกรมีต้นทุนการผลิต 2,760 บาทต่อไร่ 770 กิโลกรัมต่อไร จากการเข้าร่วมนาแปลงใหญ่ทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุน และเพิ่มผลผลิต รวมถึงมีการจัดทำบัญชีและการให้ความรู้เกษตรกรด้านการตลาด”

Visitors: 77,957