ระนองจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ

ระนองจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ
นายจตุพจน์ ปิยัมปุตระ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานการจัดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 โดยมีนายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง กล่าวรายงานและนำชมการให้บริการเกษตรกร โดยบูรณาการร่วมกับการออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ณ โรงเรียนบ้านปากแพรก หมู 3 ต.ละอุ่นเหนือ อ.ละอุ่น จ.ระนอง
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง กล่าวว่า คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ จัดขึ้นเพื่อให้บริการแก่เกษตรกรในการแก้ไขปัญหาการผลิตด้านการเกษตรได้อย่างรวดเร็วอย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
การให้บริการกิจกรรมด้านคลินิกเกษตร ในครั้งนี้ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ภายในงานมีกิจกรรมประกอบด้วย การลงนามถวายพระพร นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การฝึกอบรมอาชีพด้านการเกษตร และเปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ได้แก่ คลินิกพืช คลินิกดิน คลินิกสัตว์ คลินิกประมง คลินิกบัญชี คลินิกชลประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกกฎหมาย สปก. คลินิกยางพารา คลินิกข้าว และคลินิกหม่อนไหม
และมีการสาธิตและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ผลงานกลุ่มเกษตรกรต่าง ๆ และบริการเสริมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

Visitors: 76,093