เมืองปากน้ำประชุมเตรียมพร้อมแก้ปัญหาน้ำท่วม

จ.สมุทรปราการประชุมเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจุดวิกฤต เน้นการใช้สื่อออนไลน์แจ้งเตือนเพื่อเลี่ยงเส้นทางเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในช่วงฤดูฝน

นายธฤต สำราญเวทย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็น ประธานประชุมการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภาวะน้ำท่วมในจุดวิกฤต จังหวัดสมุทรปราการ ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ โดยมีคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในจุดวิกฤต ฯ เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เนื่องมาจากเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ได้เกิดฝนตกในช่วงเช้ามืด ทำให้เกิดน้ำท่วมขังในจุดวิกฤต ประชาชนที่เดินทางไปทำงานได้รับความเดือดร้อนจากการจราจรติดขัด ในถนนสายศรีนครินทร์ และถนนสุขุมวิท
รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า จังหวัดสมุทรปราการประสบปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรเป็นประจำ โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม แอ่งกะทะ ในบางช่วงมีน้ำทะเลหนุน แผ่นดินมีการทรุดตัว ปัญหาการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก และมีการก่อสร้างเส้นทางจราจรในหลายพื้นที่ เช่น การก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวและสายสีเหลืองถึงแม้ว่ารถไฟฟ้าสายสีเขียวจะสร้างเสร็จเรียบร้อยและมีการคืนผิวจราจรแล้วก็ตาม ก็ช่วยแก้ปัญหาการจราจรถนนสุขุมวิทได้ในระดับหนึ่ง แต่ถนนสายศรีนครินทร์กำลังก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเหลือง ทำให้ช่องจราจรลดน้อยลง เมื่อเกิดน้ำท่วมขังจึงเป็นสาเหตุทำให้การจราจรติดขัดได้
จากสภาพปัญหาดังกล่าว จังหวัดสมุทรปราการได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานในการแก้ไขอย่างต่อเนื่อง โดยมีการบูรณาการทำงานร่วมกัน หน่วยงานในพื้นที่ได้ดำเนินการขุดลอกคูคลอง ท่อระบายน้ำ การติดตั้งเครื่องสูบน้ำในจุดต่าง ๆ จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งการวางระบบการสื่อสารทางสื่อออนไลน์ เฟสบุ๊คเพื่อแจ้งการดำเนินการให้ประชาชนได้ทราบสถานการณ์ล่วงหน้า เพื่อที่จะได้วางแผนการเดินทางมาเส้นสายสุขุมวิทและเส้นทางอื่น ๆ แทน เนื่องจากรถไฟฟ้าสายสีเขียวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ด้านตำรวจได้มีการประชุมสถานศึกษาต่าง ๆ ให้ช่วยแจ้งผู้ปกครองให้มาใช้บริการรถไฟฟ้าแทนรถส่วนตัว ก็จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ และหากผู้ปกครองจำเป็นต้องใช้รถส่วนตัว ก็ขอให้รีบส่งบุตรหลานและรีบนำรถออกจากพื้นที่ก็จะช่วยบรรเทาการติดขัดได้ อย่างไรก็ตามปัญหาต่าง ๆ ก็ขอให้ทุกฝ่ายร่วมใจกันแก้ไขปัญหาเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้อย่างรวดเร็วต่อไป

Visitors: 76,093