เกษตรระนองจับมือดีแทคอบรมเกษตร

เกษตรระนองจับมือดีแทคอบรมเกษตรกรเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 4 มิ.ย.62 นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนอง เป็นประธานการจัดอบรมพัฒนาศักยภาพด้านการค้าออนไลน์สำหรับวิสาหกิจดิจิทัล และยกระดับการสร้างการรับรู้ของชุมชน โดยมีกลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และเกษตรกรรุ่นใหม่ จากทุกอำเภอในจังหวัดระนอง เข้าร่วมการอบรมที่ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
นายเศรณี อนิลบล เกษตรจังหวัดระนองกล่าวว่า การขับเคลื่อนภาคการเกษตรไทย ที่ก้าวเข้าสู่ยุค ไทยแลนด์ 4.0 เป็นรูปแบบที่มีการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เปลี่ยนจากเดิมที่ลงมือทำมาก แต่ได้ผลตอบแทนน้อย มาเป็นลงมือทำน้อย แต่ได้ผลตอบแทนมาก และเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าไปสู่ การบริการมากขึ้น การเกษตรยุค 4.0 มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจากการทำเกษตรแบบเดิม นำนวัตกรรม การบริหารจัดการพื้นที่ เข้ามาช่วยยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งการสร้างเครือข่าย ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชนให้เกิดการพัฒนาและการผลิตไปในทิศทางเดียวกัน เชื่อมโยงไปสู่การสร้างตลาดสินค้าเกษตร ผลิตสินค้าที่ตลาดต้องการ และสร้างมูลค่าเพิ่ม
นายเศรณียังกล่าวอีก ว่า การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการตลาด เปิดโอกาสให้เกษตรกรเป็นผู้ประกอบการด้านการตลาด พัฒนาตลาดสินค้าการเกษตรไปสู่ความเข้มแข็งมั่นคงและยั่งยืน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัทโทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ดีแทค ให้ความรู้ในเรื่องการตลาดสินค้าเกษตรออนไลน์ องค์ประกอบที่จำเป็นในการขายสินค้าออนไลน์ การตลาดออนไลน์ เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าด้วย Smartphone เพื่อเพิ่มยอดขาย การสร้างร้านค้าออนไลน์ด้วยตนเอง และเทคนิคการทำโปรโมชั่นและแนะนำสินค้า

Visitors: 76,098