พ่อเมืองพิจิตร มอบปัจจัยการผลิตโครงการขยายผลตามพระราชดำริ

พ่อเมืองพิจิตร มอบปัจจัยการผลิตโครงการขยายผลตามพระราชดำริ

          เมื่อเร็วๆนี้  นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เป็น ประธานมอบปัจจัยการผลิตโครงการขยายผลตามแนวพระราชดำริ ให้กับเกษตรกร  ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

           นายวรพันธุ์ สุวัณณุสส์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า  จังหวัดพิจิตร มีพื้นที่การเกษตรกว่า 2,170,000 ไร่ ครัวเรือนเกษตรกรจำนวน  77,745ครัวเรือน เกษตรกรส่วนใหญ่ ปลูกข้าว เป็นพืชเชิงเดี่ยว พื้นที่กว่า 1,700,000ไร่  ทำให้เกิดความเสี่ยงในเรื่องรายได้ ถ้าผลผลิตข้าวได้รับความเสียหายหรือ ได้ผลผลิตน้อย จังหวัดพิจิตรได้ให้ความสำคัญกับภาคการเกษตรจึงได้สนับสนุนงบประมาณ ให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร คัดเลือกเกษตรกรที่มีความต้องการทำการเกษตรตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่หรือเกษตรผสมผสาน ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้น พืชผัก เลี้ยงสัตว์. เลี้ยงปลา เพาะเห็ดและอื่นๆ เพื่อเป็นอาหาร ลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ในครัวเรือนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

          นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตรได้กล่าวเพิ่มเติมว่าตำบลคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย รวมกลุ่มเกษตรกร จำนวน 12 อำเภอ อำเภอละ 3 กลุ่มๆละ 30 ราย รวม 1,080 ราย จัดอบรมให้ความรู้ และให้เกษตรกรเสนอแผนความต้องการปัจจัยการผลิต เป็นกิจกรรมเสริมจากการปลูกข้าว หรือปลูกข้าวโพด ซึ่งเกษตรกรได้รับปัจจัยการผลิตดังกล่าว จากโครงการครบทั้ง 12 อำเภอ จำนวน 1,080 คน ซึ่งจะได้ติดตามให้คำแนะนำเกษตรกรและประเมินผลโครงการดังกล่าวต่อไป

ธีระพล  คุ้มสุข รายงาน

Visitors: 76,055