เกษตรพิจิตรจัดงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

เกษตรพิจิตรจัดงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด

            เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 19 ส.ค.62นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดงานวันรณรงค์ การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ที่บริเวณ วัดห้วยคำตาล ต.ทุ่งใหญ่ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร โดยมีนายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวรายงาน   มีนายหัฏฐะพล เมฆอาภา นายอำเภโพธิ์ประทับช้าง กล่าวต้อนรับ และมีนายสุรชาติ ศรีบุศกร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพิจิตรเขต 3  หัวหน้าส่วนราชการ เกษตรกรอำเภอโพธิ์ทับช้าง อำเภอบึงนาราง และอำเภอสามง่าม ร่วมเป็นเกียติ มี เกษตรกรจาก อ.โพธิ์ประทับช้าง อ.สามง่าม และ อ.บึงนาราง จำนวน 220 คน ร่วมงาน 

           นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้จังหวัดพิจิตรจัดงานวันรณรงค์การป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ภายใต้โครงการส่งเสริมการควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดโดยชีววิธี  มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด ซึ่งเป็นศัตรูพืชสำคัญ ทำให้ข้าวโพดเกิดความเสียหายทุกระยะ ตั้งแต่เริ่มงอกจนถึงระยะเก็บเกี่ยว สามารถขยายพันธุ์ได้อย่างรวดเร็วและทำลายข้าวโพดในวงกว้าง กิจกรรมภายในงานครั้งนี้ จัดให้มีสถานีเรียนรู้เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด จำนวน 4 สถานี ได้แก่ สถานีที่ 1 “หนอนตัวร้าย ทำลายข้าวโพด” เพื่อให้เกษตรกรได้เรียนรู้ลักษณะและตระหนักถึงการระบาดทำความเสียหาย ซึ่งส่งผลต่อคุณภาพผลผลิต สถานีที่ 2 “สำรวจพื้นที่ ดูให้ดีก่อนระบาด” เป็นการ     ให้ความสำคัญเกี่ยวกับการสำรวจแปลงข้าวโพด เพื่อป้องกันการระบาด สถานีที่ 3 “แมลงตัวดี        มีคุณประโยชน์” การสาธิตการผลิตแมลงศัตรูธรรมชาติ ได้แก่ แมลงหางหนีบ เพื่อช่วยควบคุมปริมาณหนอนที่เข้าทำลายในแปลง และสถานีที่ 4 “FAW กำจัดได้ หลากหลายวิธี” เป็นการบรรยายและสาธิต การเลือกใช้วิธีการป้องกันกำจัด ไม่ว่าจะเป็นการเลือกซื้อ เลือกใช้สารป้องกันกำจัดแมลง การฉีดพ่นสาร การผลิตและใช้ศัตรูธรรมชาติอื่นๆ ซึ่งเป็นกิจกรรมการป้องกันกำจัดแบบผสมผสานที่เกษตรกรสามารถเลือกนำไปปฏิบัติในแปลงได้ตามความเหมาะสม

 ด้านนายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า ได้กำหนดแนวทางให้นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรที่รับผิดชอบตำบลทุกคน จะต้องจัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน และกำหนดเขตควบคุมศัตรูพืช เพื่อใช้เป็นแปลงพยากรณ์ ติดตามสถานการณ์การระบาดศัตรูพืชทุกชนิด และบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ใช้วิธีป้องกันกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน หรือโดยการใช้ศัตรูธรรมชาติควบคุมศัตรูพืช เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิต อีกทั้งยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมทั้งระบบ

Visitors: 76,887