มูลนิธิร่วมกตัญญูจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์รวมมูลค่ากว่า 92 ล้านบาท

มูลนิธิร่วมกตัญญูจัดพิธีมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์รวมมูลค่ากว่า 92 ล้านบาท

          มูลนิธิร่วมกตัญญู จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู  พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาและสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์รวมมูลค่ากว่า 92 ล้านบาท

เมื่อ วันที่ 1 กันยายน 2562 ที่มูลนิธิร่วมกตัญญู สำนักงานใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ นางรัตนา  สมสกุลรุ่งเรือง ประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู และอาสาสมัครร่วมกตัญญู จัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลแด่คุณพ่อสมเกียรติ สมสกุลรุ่งเรือง ผู้ริเริ่มก่อตั้งและอดีตประธานมูลนิธิร่วมกตัญญู พร้อมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ เครื่องให้ออกซิเจน เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในกระแสเลือด มอบเครื่องกระตุ่นไฟฟ้าหัวใจ   ชนิดไบเฟสิก แบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนใดออกไซค์และออกซิเจน เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมติดตามความดันโลหิตแดงและระดับออกซิเจนในเลือดแดง เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า พร้อมอัลตร้าซาวด์ และอื่น ๆ อีกจำนวนหลายรายการร่วมมูลค่ากว่ายี่สิบล้านห้าแสนบาทให้กับโรงพยาบาล 13 แห่ง

          นอกจากนี้ ทางมูลนิธิยังได้มอบทุนการศึกษาโดยได้รับเกียรติจาก ท่านพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณ พระธรรมปัญญาบดี รองสมเด็จพระราชาคณะ อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาพระปริยัติธรรมแด่พระภิกษุ-สามเณร ทั้งในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด จำนวน 91 ทุน พร้อมทั้งมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน-นักศึกษาที่มีผลการเรียนดีแต่ฐานะยากจน ทุนการศึกษาบุตร-ธิดาของข้าราชการอำเภอบางพลี-องค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่, บุตร-ธิดาของข้าราชการตำรวจ สถาบันนิติเวชวิทยา-สถานีตำรวจภูธรบางพลี-สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว-สถานีตำรวจภูธรท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ, บุตร-ธิดาของสื่อมวลชน, บุตร-ธิดาของเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกตัญญู, บุตร-ธิดาของอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูทุกเขต/จังหวัด ตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงระดับปริญญาตรี รวมกว่าหนึ่งล้านหกแสนห้าหมื่นเก้าพันห้าร้อยบาท และ มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมโรงเรียน – ทุนอาหารกลางวันและอุปกรณ์การเรียน-การกีฬา ให้กับโรงเรียนในพื้นที่เขต กทม.และต่างจังหวัด จำนวน 69 โรงเรียน โดยมอบให้เป็นรายเดือนตลอดระยะเวลา 1 ปี รวมเป็นเงินกว่า สิบสี่ล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันบาท และสนับสนุนงบประมาณ ในการปรับปรุงห้องปฏิบัติการงานสืบสวน จำนวน 500,000 บาท ให้แก่ สถานีตำรวจภูธรบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ มอบข้าวสาร-อาหารแห้ง และเงินสงเคราะห์ให้แก่ประชาชนผู้ยากไร้ คนชราและผู้ทุพพลภาพ ในเขตพื้นที่บางพลี จำนวน 1,500 ครอบครัว รวมมูลค่า 2,758,000 บาท

           นอกจากนี้ทางมูลนิธิร่วมกตัญญูยังมีส่วนร่วมในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยรับเป็นเจ้าภาพค่าอาหารสำหรับจัดเลี้ยงให้แก่ผู้แสวงบุญชาวพุทธ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินาคาร์ รัฐอุตตรประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ปีละ 1,200,000 บาท

          และยังได้มอบอุปกรณ์กู้ชีพ เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงาน เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ อาสามูลนิธิร่วมกตัญญูจำนวน 24 เขตจังหวัดมูลค่ากว่า1,380,000 บาท   รวมกว่า 92,194,599 บาท

 

Visitors: 76,054