เกษตรพิจิตรจัดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง

  เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 ก.ย.62 นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นประธานเปิดงานวันรณรงค์เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ที่วัดเขานกยูงทอง หมู่ที่ 8 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมีเกษตรกรจาก อ.ทับคล้อ อ.ดงเจริญ อ.โพทะเล และอ.บึงนาราง จำนวน 230 คนร่วมงาน
นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า จังหวัดพิจิตรมีพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังยืนต้นปัจจุบัน ประมาณ 10,000 ไร่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้มอบหมายให้จังหวัดพิจิตรจัดงานดังกล่าว ภายใต้โครงการวันรณรงค์ เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรรับรู้ในเรื่องโรคใบด่าง มันสำปะหลังและแนวทางการป้องกันกำจัดอย่างถูกต้องเหมาะสม โดยเน้นรณรงค์ให้เกษตรกรเกิดความตระหนักในการติดตามเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในแปลงปลูกตนเองอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้ยังเป็นการประชาสัมพันธ์แนวทางในการผลิตท่อนพันธุ์มันสำปะหลังจำหน่ายแก่เกษตรกรที่ได้รับการตรวจสอบรับรองข้อมูลแปลงมันสำปะหลังปลอดโรคใบด่างมันสำปะหลังเป้าหมายผู้เข้าร่วมงาน ได้แก่ เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและเกษตรกรทั่วไปที่สนใจ
นายวีระชัยยังกล่าวอีกว่า กิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย จุดแสดงนิทรรศการที่เน้นให้เกษตรกรตระหนักและให้ความสำคัญในการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง และการจัดฐานเรียนรู้ จำนวน 5 ฐาน ประกอบด้วยฐานที่ ๑ รู้จักโรค “ใบด่างนั้น สำคัญไฉน”เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับที่มาและความสำคัญของโรค ฐานที่ 2 การติดตามเฝ้าระวัง ฐานที่ 3 “เลือกใช้ท่อนพันธุ์ ป้องกันการแพร่ระบาด” เป็นการจัดฐานเพื่อให้เกษตรกรเข้าใจและเลือกปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ท่อนพันธุ์อย่างถูกต้อง ฐานที่ 4 แมลงพาหะนำโรค การสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการแมลงหวี่ขาวยาสูบ ซึ่งเป็นแมลงพาหะ และฐานที่ 5 การป้องกันกำจัด ซึ่งจะมีวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันกำจัดแบบผสมผสาน เพื่อร่วมกันควบคุม และป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลัง ทั้งนี้นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า จากรายงานพบสถานการณ์การระบาดในหลายจังหวัดของภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แต่ ณ รายงานล่าสุดทราบว่า พบการระบาดที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดในภาคตะวันตก จึงจะเห็นได้ว่า การแพร่ระบาดยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่อง สำหรับจังหวัดพิจิตร จัดอยู่ในพื้นที่เฝ้าระวัง แม้จะยังไม่พบสถานการณ์การระบาด แต่ก็จำเป็นต้องร่วมกันเฝ้าระวัง โดยให้ความสำคัญกับการหมั่นสำรวจพื้นที่ การป้องกันกำจัดแมลงพาหะและการเลือกใช้ท่อนพันธุ์จากแหล่งที่น่าเชื่อถือ ซึ่งหากมีการระบาดจะส่งผลกระทบต่อผลผลิตของเกษตรกร และยังกระทบต่ออุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลังของประเทศไทยอีกด้วย

Visitors: 76,163