“สินค้าเกษตรปลอดภัยสมุทรปราการ”

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรประธานเปิดงาน “สินค้าเกษตรปลอดภัยสมุทรปราการ”
ที่ ศูนย์การค้าอิมพีเรียล เวิลด์ สำโรง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
นายชาตรี บุญนาครองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธาน เปิดงาน “สินค้าเกษตรปลอดภัยสมุทรปราการ” ตามโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ปี 2562 โดยมีนายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวรายงาน ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย 25 ร้าน การจัดแสดงนิทรรศการผลสำเร็จของการพัฒนาแปลงใหญ่ การให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านการเกษตร และงานส่งเสริมการเกษตรที่สำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล
นายอัครภูมิ สมแสง เกษตรจังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ตามที่กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้จังหวัดสมุทรปราการดำเนินการส่งเสริมการเกษตร โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เพื่อรวมกลุ่มเกษตรกร ในพื้นที่ให้มาร่วมกันวางแผนการผลิต ร่วมกันบริหารจัดการ ใช้ตลาดนำการผลิต มีการลดต้นทุนการผลิต ผลิตสินค้าให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน มีการเชื่อมโยงเครือข่าย ขยายช่องทางการตลาด โดยสนับสนุนให้ดำเนินการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เป็นแหล่งเรียนรู้การเกษตรของชุมชน ตลอดจนจัดตั้ง กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มยุวเกษตรกร พัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Young Smart Farmer มาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกษตรกรทุกกลุ่ม มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น นั้น
จังหวัดสมุทรปราการ มีการจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ ทั้งสินค้าพืช ประมง ปศุสัตว์ รวม 14 แปลง มีศพก.หลักและศพก.เครือข่าย ทั้งสิ้น 38 แห่ง มีวิสาหกิจชุมชนและกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กว่า 426 กลุ่ม Young Smart Farmer จำนวน 127 คน ซึ่งทุกกลุ่ม องค์กรเกษตรกร มีการผลิตสินค้า ผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและได้คุณภาพ มีความปลอดภัย สามารถสร้างชื่อเสียงและเป็นรายได้ให้แก่เกษตรกรได้อย่างมั่นคงตลอดมา
การจัดงาน “สินค้าเกษตรปลอดภัยสมุทรปราการ” ในครั้งนี้ จะเป็น การเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้และส่งเสริมการตลาดแก่สินค้าเกษตรแปลงใหญ่ สินค้าจาก ศพก. วิสาหกิจชุมชน , กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร และ Young Smart Farmer ของจังหวัดสมุทรปราการ ให้ผู้เข้ารับชมงานได้รับรู้อย่างแพร่หลาย กิจกรรมในงานประกอบด้วย การออกร้านจำหน่ายสินค้าเกษตรปลอดภัย 25 ร้าน การจัดแสดงนิทรรศการผลสำเร็จของการพัฒนาแปลงใหญ่ การให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านการเกษตร และงานส่งเสริมการเกษตรที่สำคัญ ตามนโยบายของรัฐบาล
นอกจากนั้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ปี 2562 ที่ต้องการให้เกษตรกรจากกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับการส่งเสริม มีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพและปลอดภัย ได้มีโอกาสเพิ่มช่องทางในการจำหน่าย เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์สินค้าของตนเอง และที่สำคัญคือ ผู้บริโภคสามารถซื้อหาสินค้าที่ดีได้จากผู้ผลิตโดยตรง จะก่อให้เกิดการเรียนรู้ด้านการตลาดขยายผลในโอกาสต่อๆไป

Visitors: 77,957