ปศุสัตว์สมุทรปราการจัดเวทีประชุม 3/5 ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดปากน้ำเชิงคุณภาพ


ปศุสัตว์สมุทรปราการจัดเวทีประชุม 3/5 ส่งเสริมการเลี้ยงเป็ดปากน้ำเชิงคุณภาพ
เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 16 กย.62 นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดการประชุม เวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วมภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำปีงบประมาณ 2562 แผนบูรณาการพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคการเกษตร โดยมีนายเทพฤทธิ์ ทับบุญมี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ปทุมธานี นางลักษณา ทองฉัตร เจ้าพนักงานสัตวบาลชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ชัยนาท นายจำรัสพงค์ สุภาเส นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษสำนักงานสหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ตัวแทนจากเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ดไข่จังหวัดปทุมธานีกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่เป็ดปากน้ำ มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ สำนักงานเกษตรอำเภอบางบ่อ. ร่วมเวทีเสวนา ที่ โรงเรียนวัดเกาะแก้ว อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
นายพิภพ เพียวิเศษ ปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ กล่าวว่า ในปี 2562 มีเกษตรกรที่เป็นสมาชิกโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่จำนวน 210,000 ราย ซึ่งมีพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและมีรูปการผลิตการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจทฤษฎีใหม่ตั้งแต่ระดับเริ่มต้นพึ่งตนเองแข่งขันแข็งแข่งขันได้ดำเนินการผลิตการเกษตรในพื้นที่ของตนเองซึ่งกระจายอยู่ในพื้นที่หมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดต่างๆทั่วทุกภูมิภาคของประเทศในกลุ่มพึ่งพาตนเองทำการผลิตเพื่อบริโภคในครัวเรือนและแบ่งปันในชุมชน ส่วนกลุ่มเกษตรกรที่เข้มแข็งมีศักยภาพการผลิตมากพอเพื่อจำหน่ายสร้างอาชีพได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะภาครัฐที่ส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่ ซึ่งเป็นพี่เลี้ยงส่งเสริมให้เกษตรกรซึ่งเป็นภาคการผลิตจริงของเศรษฐกิจประเทศ ได้ดำเนินกิจกรรมสร้างผลผลิตและผลิตภัณฑ์เกษตรครบวงจรตลอดถึงอาหารตามนโยบายตลาดนำการผลิตโดยทำหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์รวบรวมข้อมูลจำแนกแบ่งกลุ่มผลผลิตเกษตรและผลิตภัณฑ์ทั้งคุณภาพปริมาณและอัตลักษณ์ หรือ GI สร้างเครือข่ายบริหารจัดการผลิตผลผลิตและผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากแปลงต่างๆของเกษตรกรในโครงการและส่งเสริมพัฒนาสินค้ากระบวนการผลิตสร้างโมเดลธุรกิจจากไอเดียใหม่ๆไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในธุรกิจภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตรรวมทั้งเชื่อมโยงกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแบบสร้างสรรค์ครบวงจรขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหาภาค(GDP)ของประเทศอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเพื่อให้กิจกรรมการดำเนินงานต่างๆของโครงการเกิดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนและกระตุ้นให้โครงการขับเคลื่อนไปข้างหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงออกแบบให้มีการจัดเวที 3/5 แบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในทุกพื้นที่
นายพิภพ ยังกล่าวอีกว่า ในส่วนของจังหวัดสมุทรปราการ ได้มีการจัดประชุมเวที 3/5 ประสานแบบมีส่วนร่วมขึ้นที่โรงเรียนวัดเกาะแก้วอ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ โดยให้เครือข่ายในระดับชุมชนมีความรู้คู่คุณธรรม แม้ในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ จะมีพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์น้อย แต่ก็จะส่งเสริมให้เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตสินค้าปลอดภัยให้ปลอดจากสารเคมี ส่งเสริมการเลี้ยงแบบลดต้นทุน การแปรรูปผลิตภัณฑ์และการตลาดแบบ ออนไลน์ โดย ทางสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสมุทรปราการ มีการเสริมการเลี้ยงเป็ดปากน้ำ ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของ จ.สมุทรปราการ ที่มีจุดเด่นคือเลี้ยงง่ายต้านทานต่อโรคให้ผลผลิตไข่มาก สีของไข่จะขาวขุ่น มีเนื้อไข่แดงมากกว่าปกติ นั่นก็หมายถึงมีคุณค่าทางอาหารมากกว่าไข่เป็ดปกติ ในจังหวัดสมุทรปราการมีการตั้งกลุ่มแปลงใหญ่ปากน้ำ และมีการส่งเสริมอย่างจริงจัง ทั้งใน 6 อำเภอ. ในขณะนี้มีผู้เลี้ยงทั้งหมด 45 ราย โดยสำนักงานปศุสัตว์ ได้สนับสนุนพันธุ์เป็ดปากน้ำรายละ 60 ตัว ซึ้งในจังหวัดสมุทรปราการมีการเลี้ยงกันถึงกว่า 3,000 ตัว
ธีระพล คุ้มสุข สมุทรปราการ

Visitors: 76,095