เกษตรพิจิตรจัดงานวันสาธิต รร.เกษตรกรข้าวต้นแบบ

เกษตรพิจิตรจัดงานวันสาธิต รร.เกษตรกรข้าวต้นแบบ
นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดงานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกร โดยมี เกษตรกรที่เข้าร่วมเรียนรู้ตามกระบวนการโรงเรียนเกษตรกร เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไป จำนวน 200 คน ร่วมงาน ที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลไผ่รอบ อ.โพธิ์ประทับช้าง จ.พิจิตร
นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า งานวันสาธิตการดำเนินงานโรงเรียนเกษตรกรข้าวต้นแบบตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ จัดขึ้น เพื่อร่วมกันสรุปผลงานที่เกิดจากการถ่ายทอดความรู้และได้เรียนรู้ร่วมกันมา โดยแสดงให้เห็นถึงกระบวนการถ่ายทอดความรู้ตามแนวทางโรงเรียนเกษตรกรที่มีประสิทธิภาพและทำให้เกษตรกรได้สามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกิจกรรมในแปลงตามสภาพปัญหาหรือความสนใจที่จะพัฒนาคุณภาพผลผลิตร่วมกัน ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ต่างๆ
นายวีระชัย ยังกล่าวอีกว่า สำหรับกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย จุดแสดงนิทรรศการองค์ความรู้จากโรงเรียนเกษตรกรแปลงใหญ่ข้าวของแต่ละอำเภอ เวทีเสวนาในหัวข้อ “โรงเรียนเกษตรกรให้อะไรกับเรา” นิทรรศการและบริการวิชาการ จากหน่วยงานภาคีและหน่วยงานเอกชน และฐานการเรียนรู้ จำนวน 4 ฐาน ได้แก่ ฐานเรียนรู้ที่ 1 ข้าวพันธุ์ดี การผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื่อมุ่งให้เกษตรกรเห็นความสำคัญของการเลือกพันธุ์ข้าวที่จะส่งผลต่อคุณภาพข้าว ฐานเรียนรู้ที่ 2ชีวภัณฑ์ป้องกันโรค และแมลง เป็นการจัดฐานเรียนรู้ โดยวิทยากรเกษตรกรที่เกิดความมั่นใจในประสิทธิภาพของชีวภัณฑ์ เพื่อใช้ทดแทนหรือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ฐานเรียนรู้ที่ 3 ปุ๋ยแพง ผสมใช้เองดีกว่า เน้นสร้างความรู้และแรงจูงใจในการใช้ปุ๋ยเพื่อลดต้นทุนการผลิตและฐานเรียนรู้ที่ 4 สารเคมีก็ดี ถ้าใช้ถูกวิธี ถูกเวลา เพื่อให้เกษตรกรได้ใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัยต่อทั้งตนเอง ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ขอเชิญชวนให้เกษตรกรเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรวมกลุ่ม และหากสามารถดำเนินกิจกรรมการผลิตในรูปแบบแปลงใหญ่ได้ ก็จะช่วยให้เกษตรกรมีทางเลือกในด้านการจัดหาทุน ปัจจัยการผลิตหรือแม้แต่การตลาด และจะดียิ่งๆขึ้นไป หากเกษตรกรนำวิธีการที่ได้จากแนวทางโรงเรียนเกษตรกรไปปฏิบัติในแปลงของตน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบและเรียนรู้จุดอ่อนหรือศักยภาพของตน เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตให้มีคุณภาพและเป็นที่ต้องการของตลาดต่อไป

Visitors: 76,056