เกษตรพิจิตร จัดสัมมนาฯ Challence เทคโนโลยีสินค้าเกษตรแปลงใหญ่

 เกษตรพิจิตร จัดสัมมนาฯ Challence เทคโนโลยีสินค้าเกษตรแปลงใหญ่
นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ประธานเปิดงานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การขับเคลื่อนงานตามระบบส่งเสริมการเกษตร โดยมี นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์โฮเทล แอน รีสอร์ท อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร
นายสมศักดิ์ จันทรสมบัติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า จังหวัดพิจิตรเป็นเมืองเกษตรการ มีพื้นที่ปลูกข้าวมากกว่า 1,700,000 ไร่ พืชเศรษฐกิจสำคัญรองงมาได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้ ส้มโอ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น จึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ เชิงกลยุทธ์ แบบมีเป้าหมาย PJ-STM (Phichit Strategy Targeting Management) จาก 15 นโยบายสำคัญกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นโยบายสำคัญหนึ่งที่ได้รับมอบหมายกรมส่งเสริมการเกษตรดำเนินการ คือ รวมกลุ่มเกษตรกรจัดตั้งแปลงใหญ่ ขับเคลื่อนตาม 5 แนวทางหลัก ได้แก่ ลดต้นทุนการผลิต เพิ่มปริมาณการผลิต พัฒนาคุณภาพผลผลิต ได้รับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรปลอดภัย GAP/อินทรีย์ ตลาดนำการผลิต และการบริหารจัดการ กลุ่มให้เข้มแข็ง เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น โดยวันนี้สำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอ จำนวน 12 อำเภอ ได้จัดแสดงนิทรรศการและข้อมูล เทคโนโลยีสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ดังกล่าว
นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ได้ต่อยอดยุทธศาสตร์เชิงกลยุทธ์ PJ-STM โดยกำหนดงานส่งเสริมการเกษตรเชิงรุก Phichit Agromodel มอบหมายงานให้เกษตรอำเภอ และเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรประจำตำบล จำนวน 55 คน ขับเคลื่อนงานอย่างน้อย 11 งาน ได้แก่ 1.คัดเลือกเกษตรกรผู้นำทุกหมู่บ้าน 889 หมู่บ้าน Cof : Contract Farmer 1/10 ครัวเรือนเกษตรกร จำนวน 8,890 คน 2.จัดตั้งกลุ่มยุวเกษตรกรใหม่ หรือพัฒนากลุ่มเดิมให้เข้มแข็ง 3. จัดตั้งและพัฒนากลุ่มวิสาหกิจ 4.พัฒนาแปลงใหญ่ต้นแบบ 5. พัฒนาแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่/เกษตรผสมผสาน 6. รับรองแปลง GAP 5-10 แปลง/คน/ปี 7. จัดตั้งศูนย์จัดการศัตรูพืช 8.จัดตั้งศูนย์จัดการดินปุ๋ยชุมชน 9. กำหนดเขตควบคุมศัตรูพืช 10.1 อำเภอ 1 ตำบลหลักส่งเสริมการเกษตร และ 11. 1 อำเภอ งานศึกษาวิจัย KM/R2R/ปี เพื่อให้การทำงานส่งเสริมการเกษตรในพื้นที่เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกร และเป็นตัวชี้วัดความสำเร็จของงานอย่างเป็นรูปธรรม

Visitors: 75,802