กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมปลูกป่าถวายแม่ของแผ่นดิน         

    ป่าไม้เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อสิ่งมีชีวิต  ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือสัตว์อื่น ๆ  เพราะป่าไม้มีประโยชน์ทั้งการเป็นแหล่งวัตถุดิบของปัจจัยสี่  คือ  อาหาร เครื่องนุ่งห่ม  ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคสำหรับมนุษย์ และยังมีประโยชน์ในการรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม  ถ้าป่าไม้ถูกทำลายลงไปมาก ๆ  ย่อมส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ  เช่น  สัตว์ป่า  ดิน  น้ำ  อากาศ  ฯลฯ

     เมื่อเร็วๆนี้  นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้เป็นประธานเปิดโครงการ กิจกรรมปลูกป่า รักษ์ต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธาน

ความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ที่สถานตากอากาศบางปู และโครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ โดยมี นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า เป็นผู้กล่าวรายงาน  มีนายนรินทร์ ยิ้มสรวล สหกรณ์จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเป็นเกียรติ 

    นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าวว่า    โครงการจัดกิจกรรมปลูกป่า รักษ์ต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดิน ภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติ     เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ในครั้งนี้ เป็นการน้อมนำแนวทางจิตอาสา ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มาขยายผลต่อยอดสร้างจิตสำนึกสาธารณะให้กับทุกภาคส่วนและเพื่อเป็นการสืบสานพระราชปณิธานบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้ ภายใต้โครงการจิตอาสา“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” และเพื่อให้ขบวนการสหกรณ์ ได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวที และสำนึกใน  พระมหากรุณาธิคุณในวาระมหามงคลสมัยพิเศษยิ่งนี้ 

        ด้าน นายสุรพล พงศ์เมธีอภิชัย ผู้อำนวยการกองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า  เปิดเผย กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการจัดกิจกรรมปลูกป่า รักษ์ต้นไม้ ถวายแม่ของแผ่นดินภายใต้โครงการ “สหกรณ์รวมใจภักดิ์ พัฒนารักษาสิ่งแวดล้อม น้อมนำพระราชปณิธานความดีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก”ขึ้น มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รวมทั้งเป็นการน้อมนำพระปฐมบรมราชโองการ “เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม” ให้พสกนิกรชาวไทยได้รับทราบ และถือปฏิบัติในการดำเนินชีวิต และให้บุคลากรทุกภาคส่วนในขบวนการสหกรณ์ได้รวมพลัง ร่วมใจเฉลิมพระเกียรติ ด้วยการจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ในพื้นที่การดำเนินงานของสหกรณ์ น้อมนำแนวคิดจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมมาขยาย ต่อยอดการทำความดี ตามพระราชปณิธาน    ของในหลวงรัชกาลที่ 10 รวมถึงดำเนินรอยตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ     พระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในเรื่องของการปลูกต้นไม้ คืนความสมบูรณ์ให้ธรรมชาติและส่งเสริมให้เกิดแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางธรรมชาติต่อไป รวมถึงเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ   พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  โดยมี เกษตรกร สมาชิกและประชาชนทั่วไป ผู้แทนสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดสมุทรปราการ บุคลากรกรมส่งเสริมสหกรณ์ จำนวน 200 คน ร่วมกันดำเนินกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ สถานตากอากาศบางปู และปลูกต้นไม้พื้นถิ่น ณ โครงการลูกพระดาบส จังหวัดสมุทรปราการ

 

Visitors: 75,807