กระทรวงเกษตรจัดกิจกรรมจิตรอาสาช่วยเหลือเกษตรกรที่พิจิตร

กระทรวงเกษตรจัดกิจกรรมจิตรอาสาช่วยเหลือเกษตรกรที่พิจิตร
เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 23 ก.ย.62 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง ผู้ตรวจกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการ จิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย โดยมี นายวีรชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดพิจิตร และ เกษตรกรมาร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า 300 คน ณ ศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการตลาดเกษตรกรจังหวัดพิจิตร อ.เมืองพิจิตร จ.พิจิตร
สำหรับโครงการจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติ คือ เร่งสำรวจความเสียหาย เพื่อเร่งรัดการจ่ายเงินทดรองราชการ จัดหน่วยเคลื่อนที่ เพื่อให้คำแนะนำการฟื้นฟู ดูแล ด้านพืช ด้านประมง ด้านปศุสัตว์ เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ทำการเกษตรและชุมชน ช่วยปรับปรุงบำรุงดินและการบำบัดน้ำเสีย แจกเมล็ดพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ให้แก่เกษตรกร ปล่อยปลาในแหล่งน้ำธรรมชาติ ช่วยซ่อมแซม เครื่องมือ เครื่องจักรกลทางการเกษตร จัดกิจกรรมจิตอาสา เพื่อดูแลช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจังหวัดพิจิตรมีกิจกรรมการบูรณาการ ช่วยเหลือฟื้นฟู ดูแลเกษตรกรผู้ประสบภัย ในพื้นที่ ประกอบด้วยคือ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร จังหวัดพิษณุโลกและ สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร สนับสนุน พันธุ์ไม้ผลและพืชผัก สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร และศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์พิจิตร สนับสนุนหญ้าแพงโกล่าแห้งอัดฟ่อน สำนักงานประมงจังหวัดพิจิตร สนับสนุนพันธุ์ปลา สถานีพัฒนาที่ดินพิจิตร สนับสนุนสาร พด.เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินและการบำบัดน้ำเสีย โครงการชลประทานพิจิตร สนับสนุนติดตั้งเครื่องสูบน้ำเคลื่อนที่

Visitors: 76,098