จังหวัดพิจิตรจัดงานเกษตรแปลงใหญ่แฟร์

จังหวัดพิจิตรจัดงานเกษตรแปลงใหญ่แฟร์
เมื่อเร็วๆนี้ นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดพิจิตร มอบหมายให้นายสุชิน ฉิมไทย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “งานเกษตร แปลงใหญ่พิจิตรแฟร์ และประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร”โครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตร ปี 2562 ณ ห้างสรรพสินค้าลานโปรโมชั่น ชั้น 2 ห้างสรรพสินค้า แฮปปี้ พลาซ่า อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร โดยจัดกิจกรรมแสดงสินค้าจัดแสดงสินค้าเกษตรแปลงใหญ่และกลุ่มเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 2 ห้างสรรพสินค้า แฮปปี้ พลาซ่า จำหน่ายสินค้า เพื่อประชาสัมพันธ์ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ให้เป็นที่รู้จักในพื้นที่ เชื่อมโยงกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดพิจิตร เพื่อกระตุ้นการรับรู้ของกลุ่มผู้บริโภคในวงที่กว้าง สร้างช่องทางการจำหน่ายของเกษตรกร เกษตรกรเครือข่าย และขยายตลาดสินค้าเกษตรไปสู่ระดับที่สูงขึ้น และ จัดประชุมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร โดยมีเกษตรกรเป้าหมายที่เข้าร่วมจัดแสดงสินค้า คือ เกษตรกรแปลงใหญ่, วิสาหกิจชุมชน, แม่บ้านเกษตรกร, Young Smart Farmer และเกษตรกรในจังหวัดพิจิตร จำนวน 24 ร้านค้า และเกษตรกรสมาชิกแปลงใหญ่จังหวัดพิจิตร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร จำนวน 120 ราย เพื่อสร้างเครือข่ายด้านการตลาด ด้วยการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผลผลิตและผลิตภัณฑ์คุณภาพ แลกเปลี่ยนปัญหา อุปสรรค และแนวทางการพัฒนาด้านต่างๆ
กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรกิจกรรมรณรงค์บริโภคสินค้าเกษตรและประชุมเชื่อมโยงเครือข่ายสินค้าเกษตร เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผลผลิต และผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมีความปลอดภัย ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP เกษตรอินทรีย์ และมาตรฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ เช่น GMP อย. ให้แก่ผู้บริโภค โดยเกษตรกรเป็นผู้จำหน่ายเอง ให้เป็นที่รู้จักสู่ผู้บริโภค ทั้งภายในชุมชน ประเทศ และต่างประเทศ สร้างรายได้ให้กับเกษตรกร สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่กำหนดให้ “การลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขัน” เป็นแนวนโยบายในการพัฒนาการเกษตรและเกษตรกร โดยเน้นใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1) ลดต้นทุนการผลิต 2) เพิ่มคุณภาพและผลผลิตต่อหน่วย 3) เน้นการบริหารจัดการ และ 4) การวางแผนการผลิตและเพิ่มช่องทางการตลาด ให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนและการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อีกทั้ง เป็นการเชื่อมโยงผลผลิตที่มีคุณภาพ และได้รับการรับรองมาตรฐานจากกิจกรรมแปลงใหญ่ ศพก. เกษตรทฤษฎีใหม่ สินค้าที่เกิดจาการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเกษตร (Zoning by Agrimap) รองรับสินค้าจากเกษตรกรที่ได้รับการส่งเสริม ได้แก่ กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าผลิตภัณฑ์ ซึ่งการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรดังกล่าวถือเป็นช่องทางสำคัญอีกช่องทางหนึ่งในการช่วยเหลือเกษตรกรในด้านการตลาดให้เข้มแข็งและมั่นคง สามารถพึ่งพาตัวเองได้อย่างยั่งยืน มั่งคั่ง มั่นคงต่อไป

Visitors: 76,056