อบจ.เมืองปากน้ำแถลงข่าวการส่งเสริมพัฒนายุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติฯ

อบจ.เมืองปากน้ำแถลงข่าวการส่งเสริมพัฒนายุทธศาสตร์ทรัพยากรธรรมชาติฯ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าว "โครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ (Samutprakan Go Green)
ที่ อุทยานการเรียนรู้อ่าวไทยและหอชมเมืองสมุทรปราการ อ.เมืองสมุทรปราการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ จัดงานแถลงข่าว "โครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ (Samutprakan Go Green) โดยมี นายวิมล มงคลเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายก อบจ.สมุทรปราการ นางสาวสุกัญญา อัศวเหม ประธานสภา อบจ.สมุทรปราการ นายณรงค์ อินทร์พันธุ์ ผู้อำนวยการกองช่อง อบจ.สมุทรปราการ และ สท.สมหวัง เกษมโกสิน เลขานุการเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.)สมุทรปราการ ร่วมในการแถลงข่าว
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ได้ตระหนักเล็งเห็นถึงปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจึงได้ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐและเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมของจังหวัดสมุทรปราการ โดยได้จัดทำโครงการด้านอนุรักษ์ ฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ ขึ้นหลายๆ โครงการ และในปี 2562 นี้ ได้จัดทำโครงการด้านสิ่งแวดล้อมอีก 1 โครงการ คือ"โครงการส่งเสริมการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ" (Samutprakan Go Green) ขึ้น เพื่อรณรงค์สร้างความเข้าใจและสร้างความตระหนักในเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ โดยการที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างยังยืน

Visitors: 76,093