รองผวจ.เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบางแก้ว ครั้งแรก

เมื่อช่วงสายวันนี้ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 นางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เป็นประธานเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบางแก้วครั้งแรก หลังจากที่มีการยกฐานะจากอบต.บางแก้วเป็นเทศบาลเมืองบางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

          ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เป็นเทศบาลเมืองบางแก้ว และได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562

          โดยมีการกำหนดการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางแก้ว ครั้งแรก ในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562  ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบางแก้ว สำนักงานเทศบาลเมืองบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการโดยนางศิวพร ฉั่วสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ได้กล่าวเปิดประชุมสภาเทศบาลเมืองบางแก้ว และให้มีการเลือกประธานสภาเทศบาลเมืองบางแก้ว รองประธานสภาฯ และเลขานุการสภาฯ โดยที่ประชุมได้มีการเลือก นายทิวา พรหมอินทร์ เป็นประธานสภาฯ ชั่วคราว จากนั้นที่ประชุมได้พิจารณาเลือก นายเพิ่มพูน  พึ่งประสิทธิ์  เป็น ประธานสภาเทศบาลเมืองบางแก้ว นายพูลทวี  ศิวพิรุฬห์เทพ เป็น รองประธานสภาเทศบาลเมืองบางแก้ว  นายสมไช  เสียงใหญ่  เป็น เลขานุการสภาเทศบาลเมืองบางแก้ว โดยมีการกำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562   สมัยประชุมสมัยแรก ระหว่างวันที่ 1-7 ธันวาคม 2562

  

Visitors: 75,808