สุวรรณภูมิปรับเปลี่ยนขยายจุดตรวจค้นภายในประเทศ รองรับเทศกาลปีใหม่

 เมื่อเวลา 14.00 น.วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่อาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จังหวัดสมุทรปราการ นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) ได้พาคณะสื่อมวลเข้าเยี่ยมชมการปรับเปลี่ยนจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศเป็น Concourse Screening เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว เพื่อลดความแออัดให้ผู้โดยสาร

         นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (สายปฏิบัติการ 1) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศเดิมที่บริเวณ ชั้น 4 มีพื้นที่จำกัดทำให้ช่วงเวลาที่มีเที่ยวบินหนาแน่น ผู้โดยสารเกิดความคับคั่ง ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ จึงได้ดำเนินการปรับเปลี่ยนจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศเป็น หรือ Concourse Screening เพิ่มประสิทธิ์ภาพในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ที่เข้ามาใช้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยได้ย้ายจุดตรวจค้นผู้โดยสารภายในประเทศ บริเวณอาคารผู้โดยสาร ชั้น 4 และจุดตรวจค้นผู้โดยสารผ่านและเปลี่ยนลำจากต่างประเทศไปภายในประเทศ (INTER to DOM) บริเวณ Concourse B ชั้น 2 ซึ่งการดำเนินการปรับเปลี่ยนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยส่งผลให้การไหลเวียนผู้โดยสารมีความคล่องตัวมากขึ้น เนื่องจากผู้โดยสารกระจายไปยังบริเวณจุดตรวจค้นอาคารเทียบเครื่องบิน A และ อาคารเทียบเครื่องบิน B (Concourse A และ B) ชั้น 2 และ ชั้น 3  

          สำหรับพื้นที่ตรวจค้นผู้โดยสารผ่านและเปลี่ยนลำจากต่างประเทศไปภายในประเทศ (INTER TO DOM) ซึ่งจากเดิมตั้งอยู่บริเวณ Concourse B ชั้น 2 ที่กีดขวางแนวทางเดิน ทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ทำการรื้อถอนจุดกรีดขวางออกเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทำให้เพิ่มพื้นที่สัญจรให้กับผู้โดยสาร และได้เปลี่ยนป้ายบอกทิศทางภายใน Concourse A และ B ใหม่ทั้งหมด เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเดินไปยังจุดตรวจค้นที่ทำการปรับเปลี่ยนใหม่ได้อย่างถูกต้อง ไม่สับสนเส้นทาง และยังได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์คอยช่วยเหลือแนะนำเส้นทางแก่ผู้โดยสาร เพื่อเพิ่มการอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการโดยเฉพาะในช่วงเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่น ๆ

         นอกจากนี้ การปรับเปลี่ยนจุดตรวจค้นฯ ทำให้ผู้โดยสารขาออกที่ผ่านการตรวจค้นแล้วกับผู้โดยสารขาเข้าที่ยังไม่ได้ผ่านการตรวจค้นไม่เกิดการปะปนกัน ในส่วนของการรักษาความปลอดภัยของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยังคงถือปฏิบัติตามมาตรการการรักษาความปลอดภัยตลอดจนมาตรการการตรวจค้นผู้โดยสารและสัมภาระอย่างเคร่งครัด เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) และข้อกำหนดของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

         

 

Visitors: 63,048